Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljövetenskap GR (A), Miljö och människa i internationellt perspektiv, 7,5 hp

Environmental Science BA (A), Environment and Mankind in an International perspective, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MX010G
Ämne huvudområde: Miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Miljö och människa i internationellt perspektiv
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-28
Fastställd: 2007-05-22
Senast ändrad: 2014-03-11
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper om miljöfrågor i ett internationellt perspektiv av hållbar utveckling. Särskilt betonas hur skilda kulturella förutsättningar påverkar samspelet mellan samhälle, natur och teknik.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten:
- förstå förutsättningar för en hållbar utveckling utifrån olika kulturer i olika delar av världen
- kunna diskutera och förstå strategier för en hållbar utveckling i Sverige och internationellt
- visa förmåga att söka, syntetisera och använda resultat från forskning och utveckling inom området

Innehåll

Kursen behandlar miljöfrågor i ett internationellt hållbarhetsperspektiv med exempel från olika länder och kulturer. Samspelet mellan samhälle, natur och teknik för hållbar utveckling betonas i ett globalt perspektiv.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B
Eller:
Engelska 6
(OB 6)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av seminarier och problembaserade gruppstudier.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: UNCED
Titel: Agenda 21 - an Action Plan for the Next Century
Upplaga: 1992
Förlag: United Nations Conference on Environment and Development, United Nations General Assembly
Webbadress: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21toc.htm

Övrig information

Examination enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Student som inte är godkänd på kursen inom denna tid bör ta kontakt med examinator.
Kursen ges på engelska.