Kursplan

Kursplan för Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser EkoE, 15 hp

Environmental Science BA (A) Environment and Natural Resources EkoE, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MX021G
 • Ämne huvudområde: Miljövetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Miljö och naturresurser EkoE
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2012-04-10
 • Senast ändrad: 2014-05-23
 • Giltig fr.o.m: 2014-08-01

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i miljövetenskapliga begrepp och perspektiv. Undervisningen är problemorienterad och syftar till att den studerande genom inhämtade kunskaper och färdigheter skall behärska de grundläggande förutsättningarna för ett uthålligt nyttjande av naturresurser samt en introduktion till hållbarhetskonflikter. Syftet är även att den studerande skall få en insikt i grundläggande vetenskaplig metodik och en introduktion till systemtänkande och modellförståelse.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten:
- kunna redogöra för grundläggande miljövetenskapliga begrepp
- kunna beskriva viktiga miljöproblem och översiktligt redogöra för sambandet mellan dessa och människans nyttjande av naturresurser
- kunna översiktligt redogöra för grundläggande miljökemiska och termodynamiska begrepp
- kunna hantera grundläggande vetenskaplig metodik vid planering och genomförande av ett projekt, använda datorbaserade hjälpmedel för analys och modellering av miljödata samt strukturerat skriva en rapport
- kunna söka och använda bibliotekets katalog samt tillämpa grundläggande sökteknik i några ämnesspecifika databaser

Innehåll

Kursen omfattar en introduktion till det miljövetenskapliga fältet genom tematiska studier där miljöproblem och deras orsakssamband studeras. Vidare behandlas naturvetenskapliga grundprinciper, biogeokemiska kretslopp, typiska ekosystems produktion och bärkraft samt flödet av energi och materia genom biosfären. Vidare behandlas naturvetenskapliga grundprinciper, grundläggande systemanalys och modellförståelse.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier, muntliga redovisningar och exkursioner. Undervisningen är delvis webb-baserad och datortillämpningar ingår i kursarbetet. Studenterna förutsätts arbeta tematiskt och problembaserat i projektgrupper med uppgifter av stegrande svårighetsgrad. Deltagande i övningar, muntliga redovisningar och exkursioner är obligatoriskt.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Bydén S, Larsson A-M, Olsson M.
 • Titel: Mäta vatten
 • Förlag: Göteborgs universitet
 • Upplaga: 2003
 • ISBN: 91-88376-22-2
 • Kommentar: 136 pp.

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bernes Claes
 • Titel: En ännu varmare värld
 • Förlag: Naturvårdsverket
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: Bernes, C
 • Titel: Biodiversity in Sweden. Monitor 22.
 • Förlag: Swedish Environmental Protection Agency
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Bernes, Claes och Lundgren, Lars J.
 • Titel: Bruk och missbruk av naturens resurser. En svensk miljöhistoria.
 • Förlag: Naturvårdsverket, Monitor 21
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: 304 s.
 • Författare/red: Kaufmann R, Cleveland CJ
 • Titel: Environmental Science
 • Ort: London
 • Förlag: McGraw Hill Higher Education
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 9780071101967
Artiklar och kompendier kan tillkomma.
Övrig information
Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Student som inte är godkänd på kursen inom denna tid bör ta kontakt med examinator.
De studerande förutsätts själva svara för kostnader för resor, mat och logi i samband med exkursioner.