Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljövetenskap GR (B), Hållbar upphandling, 7,5 hp

Environmental Science BA (B), Sustainable Procurement, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MX032G
Ämne huvudområde: Miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Hållbar upphandling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-09-20
Fastställd: 2013-11-12
Senast ändrad: 2013-11-12
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva kunskaper om potentialen med hållbar upphandling kopplat till hur politiska beslut om miljömål kan genomföras. Kursen syftar vidare till att förmedla grundläggande kunskaper rörande möjligheter och begränsningar med att beakta miljö och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Kursen ska leda till att studenten utvecklar en god förmåga att utifrån ett systemperspektiv integrera naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och tekniska kunskaper för att praktiskt tillämpa hållbar upphandling.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna
- redogöra för vad som avses med miljöanpassad, socialt ansvarsfull och hållbar upphandling
- översiktligt beskriva hållbar upphandling som styrmedel för att genomföra politiska miljömål
- redogöra för möjligheter och begränsningar med att beakta miljö och sociala hänsyn i offentlig upphandling
- översiktligt beskriva processerna inom hållbar upphandling, från behovsanalys, till genomförande av upphandling, anskaffning, användande och slutligen uppföljning
- kritiskt granska genomförda upphandlingar
- utforma miljökriterier och sociala krav till upphandlingar

Innehåll

Kursen behandlar hur miljöpolitiska mål i praktiken genomförs i upphandlingsprocessen. Centralt i kursen är processen från politiska och organisatoriska beslut, via behovsanalys, marknadsanalys och upphandling, till anskaffning, användning och slutligen uppföljning. Grundläggande kunskaper om utformning av miljökriterier och sociala krav, samt utvärderingsmetoder som livscykelkostnad ingår, liksom grundläggande kunskap om det juridiska ramverket för offentlig upphandling.

Behörighet

Miljövetenskap GR (A), 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Sker genom föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Skriftlig examination och godkända projektrapporter.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Riksrevisionen
Titel: Miljökrav i offentlig upphandling – är styrningen mot klimatmålet effektiv?
Upplaga: 2011
Förlag: RiR 2011:29. Stockholm. Riksdagens interntryckeri. ISBN 978 91 7086 271 7

Författare/red: Ryding, S-O
Titel: Miljö-, ekonomiska och sociala hänsyn i offentlig upphandling: Uppdrag åt Upphandlingsutredningen 2010
Upplaga: 2012
Förlag: Miljöstyrningsrådet Rapport 2012:1. Stockholm. AB Svenska Miljöstyrningsrådet. ISBN: 978-91-980168-2-6

Referenslitteratur

Författare/red: Commission Communication
Titel: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council: The European Economic and Social Committee and the Committe of the Regions: Public procurement for a better environment (Impact assessment)
Upplaga: 2008
Förlag: COM 400 final, Bryssel.

Författare/red: Europeiska kommissionen
Titel: Socialt ansvarfull upphandling: En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling
Upplaga: 2011
Förlag: Europeiska kommissionen, Bryssel

Författare/red: PricewaterhouseCoopers
Titel: Collection of Statistical information on Green Public Procurement in the EU
Upplaga: 2009
Förlag: PricewatershouseCoopers, Significant and Ecofys.

Författare/red: Socialdepartementet
Titel: Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling.
Upplaga: 2013
Förlag: Upphandlingsutredningen 2010. SOU 2013:12. ISBN 978-91-38-23893-6.

Författare/red: Socialdepartementet
Titel: På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen.
Upplaga: 2011
Förlag: Upphandlingsutredningen 2010. SOU 2011:73. ISBN 978-91-38-23648-2.