Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljövetenskap GR (B), Instrument för hållbar utveckling, 7,5 hp

Environmental Science BA (B), Instruments for Sustainable Development, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MX031G
Ämne huvudområde: Miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Instrument för hållbar utveckling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-09-20
Fastställd: 2013-11-12
Senast ändrad: 2013-11-12
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva kunskaper om kopplingen mellan miljöproblem och miljömål samt hur politiska beslut om miljömål kan genomföras. Kursen syftar vidare till att förmedla grundläggande kunskaper rörande teorier om miljöpolitiskt beslutsfattande samt teorier om samhälleliga funktioner och instrument/metoder - informella, ekonomiska och juridiska - för att kunna operationalisera miljömål. Kursen ska leda till att studenten utvecklar en god förmåga att utifrån ett systemperspektiv integrera naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och tekniska kunskaper för att lösa miljöproblem.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten
- kunna redogöra för problem kopplade till genomförande av politiska miljömål
- kunna redogöra för den svenska miljörättens grundläggande uppbyggnad med tonvikt på miljöbalken
- kunna översiktligt beskriva hur Sveriges medlemskap i EU påverkar den svenska miljörätten
- kunna kritiskt granska miljöbeslut

Innehåll

Kursen behandlar hur miljöproblem omformas till miljöpolitiska mål och hur dessa mål i praktiken genomförs. Centralt i kursen är särskilt grundläggande teorier om beslutsunderlag och beslutsfattande knutet till miljömål samt på miljörättsliga och miljöekonomiska teorier och metoder/styrmedel (miljölagar, miljörättsliga principer, miljöledning, miljöavgifter, miljöskatter, subventioner, frivilliga överenskommelser, certifikat, information, etc.) för att implementera miljöpolitiska mål. Grundläggande kunskaper om myndighetsstrukturen i Sverige och EU ingår, liksom grundläggande kunskap om internationella miljööverenskommelser.

Behörighet

Miljövetenskap GR (A), 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Sker genom lektioner, seminarier och övningar.

Examination

I regel skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen kan förekomma.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Carlman & Westerlund
Titel: Miljörätt - basboken
Upplaga: 2007
Förlag: Institutet för Miljörätt
Kommentar: Tillgänglig som pdf via avdelningen

Författare/red: Gipperth L.
Titel: Att genomföra miljömål (ur avhandlingen Miljökvalitetsnormer)
Upplaga: 1999
Kommentar: Tillgänglig som pdf via avdelningen