Miljövetenskap GR (B), Miljödriven innovation, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Miljövetenskap GR (B), Miljödriven innovation, 15 hp

Environmental Science BA (B), Environmentally Driven Innovation, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MX038G
 • Ämne huvudområde: Miljövetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Miljödriven innovation
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-09-20
 • Fastställd: 2016-04-20
 • Senast ändrad: 2016-04-20
 • Giltig fr.o.m: 2016-08-15

Syfte

Den studerande ska förvärva en bred förståelse för produkt-, innovations- och affärsutveckling samt kunskaper om teknikspridning, miljörelaterade drivkrafter och miljömarknader. Undervisningen är problemorienterad med syfte att studenten ska erhålla teoretiska och praktiska färdigheter i projektgenomförande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:
- Ha kunskap om innovationsprocessen.
- Ha kunskap om hur miljökompetens kan nyttjas i produkt- och affärsutveckling.
- Ha kunskap om hela kedjan från råvara, via produktion och affärsutveckling till restprodukt ur såväl miljö- som tekniskt och ekonomiskt perspektiv.
- Kunna utföra enklare ekonomiska kalkyler och marknadsbedömningar.
- Kunna utföra enklare miljöbelastningsbedömningar.
- Kunna upprätta en produktutvecklingsplan och en affärsplan.

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande kunskaper om funktionsbehov, miljö som drivkraft, miljömarknader samt idéutveckling, entreprenörskap, affärsstrategisk planering och innovationsprocessen. I kursen ingår även moment av produktionsteknik, marknadsföring samt grundläggande produktions- och investeringskalkylering.

Behörighet

Miljövetenskap GR (A), 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och/eller seminarier. I kursen ingår ett projektarbete som studenten genomför enskilt eller i mindre grupp, under handledning. När kursen genomförs som distanskurs kan också problembaserade gruppstudier förekomma. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Examination

P300: Projekt, skriftlig examination, 8,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P400: Projekt. muntlig examination, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

W200: Webbtentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bengtsson et al
 • Titel: Affärsplanering
 • Upplaga: 2002
 • Förlag: Ekerlids förlag
 • Kommentar: Alternative in English:Starting up - Achieving success with professional business planning; Kubr, Marchesi, Ilar, McKinsey & co, 1998, ISBN 90-9011748-2.
 • Författare/red: Englund
 • Titel: Kompendium i Miljödriven Innovation
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Mitthögskolan

Sidan uppdaterades 2020-06-03