Miljövetenskap GR (B), Miljörätt, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Miljövetenskap GR (B), Miljörätt, 7,5 hp

Environmental Science BA (B), Environmental Law, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MX020G
 • Ämne huvudområde: Miljövetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Miljörätt
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-09-20
 • Fastställd: 2018-05-21
 • Senast ändrad: 2018-05-21
 • Giltig fr.o.m: 2018-08-15

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva kunskaper om kopplingen mellan miljöproblem och miljömål samt hur politiska beslut om miljömål kan genomföras. Kursen syftar vidare till att förmedla grundläggande kunskaper rörande teorier om miljöpolitiskt beslutsfattande samt teorier om samhälleliga funktioner och instrument/metoder - informella, ekonomiska och juridiska - för att kunna operationalisera miljömål. Kursen ska leda till att studenten utvecklar en god förmåga att utifrån ett systemperspektiv integrera naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och tekniska kunskaper för att lösa miljöproblem.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna:
- förklara administrativa och miljörelaterade problem kopplade till genomförande av politiska miljömål.
- relatera den svenska miljörätten, med tonvikt på miljöbalken, till samhällets styrsystem och miljöproblematiken.
- förklara hur Sveriges medlemskap i EU påverkar den svenska miljörätten.
- kritiskt analysera miljöbeslut utifrån ett miljövetenskapligt perspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar hur miljöproblem omformas till miljöpolitiska mål och hur dessa mål i praktiken genomförs. Centralt i kursen är särskilt grundläggande teorier om beslutsunderlag och beslutsfattande knutet till miljömål samt på miljörättsliga och miljöekonomiska teorier och metoder/styrmedel (miljölagar, miljörättsliga principer, miljöledning, miljöavgifter, miljöskatter, subventioner, frivilliga överenskommelser, certifikat, information, etc.) för att implementera miljöpolitiska mål. Grundläggande kunskaper om myndighetsstrukturen i Sverige och EU ingår, liksom grundläggande kunskap om internationella miljööverenskommelser.

Behörighet

Miljövetenskap GR (A), 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom lektioner, seminarier och övningar.

Examination

U100: Skriftlig inlämningsuppgift 1, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

U200: Skriftlig inlämningsuppgift 2, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

U301: Skriftlig inlämningsuppgift 3, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

U401: Skriftlig inlämningsuppgift 4, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Skriftlig inlämningsuppgift 1, 1 hp
Betyg Godkänd (G) eller Underkänd (U)

Skriftlig inlämningsuppgift 2, 1 hp
Betyg Godkänd (G) eller Underkänd (U)

Skriftlig inlämningsuppgift 3, 2 hp
Betyg A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Skriftlig inlämningsuppgift 4, 3,5 hp
Betyg A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Carlman & Westerlund
 • Titel: Miljörätt - basboken
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Institutet för Miljörätt
 • Kommentar: Tillgänglig som pdf via avdelningen
 • Författare/red: Michanek & Zetterberg
 • Titel: Den svenska miljörätten
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Justus förlag
English alternative course literature available as pdf in the course platform.

Sidan uppdaterades 2020-06-03