Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Miljövetenskap GR (C), Från vision till genomförande, 15 hp

Environmental Science BA (C), Sustainable Development Theory and Practice, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MX011G
Ämne huvudområde: Miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Från vision till genomförande
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekoteknik och hållbart byggande
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-12-06
Fastställd: 2008-01-21
Senast ändrad: 2013-07-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om miljöproblemens framväxt och komplexitet. Kursen ska ge studenten kunskaper om hur miljö- och resursfrågor kan bearbetas och tydliggöras med hjälp av scenarioanalys, hur de kan tolkas och granskas ur etiskt perspektiv samt hur de kan kommuniceras. Den ska utveckla och träna studentens förmåga att självständigt analysera miljövetenskapliga frågeställningar, sammanställa relevant kunskap och redovisa detta skriftligt och muntligt.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten:
- kunna, på ett ingående sätt, problematisera miljö- och hållbarhetsfrågor
- kunna redogöra för möjligheter och begränsningar kopplade till framtidsstudier relaterade till miljö- och naturresursfrågor
- ha goda insikter i etikens roll vad gäller miljö- och hållbarhetsfrågor
- ha basal kännedom om miljökommunikation
- kunna skriva PM och göra muntliga redovisningar.

Innehåll

Centralt i kursen är hållbarhet och dess betydelse för hållbar utveckling, och hur detta senare komplexa mål har formats utifrån de konsekvenser som folkmängd och det industriella samhället haft för miljön. Hållbarhetsproblemen behandlas från ett brett perspektiv där bland annat scenarioanalys, etik och kommunikation behandlas ingående.

Behörighet

Miljövetenskap GR (B), 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning (campus och distans) samt seminarier. De studerande förutsätts själva svara för kostnader för resor, mat och logi i samband med exkursionerna.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom tentamen och/eller skriftlig PM.
Betyg: A-E godkänt; Fx - F underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Bishop Peter, Hines Andy and Collins Terry, "The current state of scenario development: an overview of techniques" in Foresight, Volume 9, Issue 1, 2007, Page: 5–25

Kommentar: Finns tillgänglig via biblioteket

Björnberg Eleonore, Riskhantering i översiktsplaner : en vägledning för kommuner och länsstyrelser

Kommentar: R16-264 (kan laddas ned från Räddningsverkets publikationsservice)

Bradfield R, The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning

Kommentar: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V65-4G7NT4J-2&_user=651540&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000035178&_version=1&_urlVersion=0&_userid=651540&md5=ef0e6aedf64c73ce1a037905494c8d68

Börjeson Lena, Höjer Mattias, Dreborg Karl-Henrik, Ekvall Tomas and Finnveden Göran, "Scenario types and techniques: Towards a user's guide" in Futures, Volume 38, Issue 7, September 2006, Pages 723-739

Kommentar: Finns tillgänglig via biblioteket

Hansson S. O., “A philosophical Perspective on Risk” in Ambio Vol 28 No 6 1999

Haraldsson Hördur, Introduction to system thinking and casual loop diagram, Lunds Universitet, 2004

Kommentar: Finns tillgänglig för nedladdning

Meadows Donella H., Randers Jorgen, Meadows Dennis, The Limits to Growth: The 30-Year Update, Chelsea Green Publishing Company, 193149858X eller 9781931498586

O´Brien and Meadows, “How to Develop Visions: A literature Review and a Revised Choices approach for an Uncertain World” in Journal of Systemic Practice and Action Research, Vol 14, No 4, 2001

Olausson Victoria, Grön kommunikation - hur du bygger värde för varumärket och världen, Liber, 2009, 978-91-47-08959-8

Stenmark Mikael, Miljöetik och miljövård, Studentlitteratur AB, 9144020244 eller 9789144020242

Kommentar: e-bok

Kompletterande litteratur och aktuella artiklar kan tillkomma.