Engelska är ett världsspråk som talas av ungefär en femtedel av världens befolkning. Den engelskspråkiga kulturen påverkar dessutom väldigt många människor långt utanför de egna språkgränserna. Att tala och skriva engelska har därför blivit en av de viktigaste färdigheter du kan ha med dig ut i arbetslivet.

Studiesituation i P-huset
Att läsa engelska på Mittuniversitetet ger en gedigen insikt i engelskspråkiga länders litteratur och samhällsstruktur samt eftertraktade kunskaper i tal, skrift och analysförmåga. Sådana kunskaper, insikter och färdigheter blir allt viktigare var man än arbetar.
Det finns passande kurser för dig som har ett stort intresse för det engelska språket eller engelsk litteratur, samhälle och kultur. Utbildningen i engelska ges som fristående kurser på Campus Sundsvall eller genom distans via nätet.

Engelska kan du läsa på grundnivå (A-, B- och C- kurs), samt på avancerad nivå. På avancerad nivå i form av en magisterutbildning.

A-kursen fokuserar på grammatik, studier av engelskspråkiga länders nutida litteratur, kultur och samhällsliv samt muntlig och skriftlig språkfärdighet.

B-kursen lägger ett allmänlingvistiskt perspektiv på språket, belyser litteraturstudiet ur en transatlantisk och global synvinkel samt vidareutvecklar färdighetsträningen och analysförmågan.

C-kursen fördjupar dina kunskaper om och i språk och litteratur och skärper din förmåga att tänka kritiskt genom studier av såväl språkvetenskapliga som litteraturvetenskapliga teorier. Kursen inkluderar även författandet av en vetenskaplig uppsats.

Magisterutbildningen i engelska studier är en distansutbildning som inkluderar fem komponenter: en introduktionsmodul om humaniora som vetenskapsområde, två moduler som fokuserar på avancerad litteraturteori respektive avancerad lingvistikteori och en modul som består av valbara kurser med språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning och med fokus på metodologi. I den sista modulen ingår författandet av en längre vetenskaplig uppsats. Vissa av de kurser som ingår i programmet kan även studeras som fristående kurser.

Samtliga kurser på grund- och avancerad nivå kan läsas på distans med hjälp av en lättillgänglig, internetbaserad lärplattform och olika IT-verktyg. Kurser på A-, B- och C-nivå kan också läsas som campuskurser i Sundsvall.

Förutom kursutbudet på grund- och avancerad nivå erbjuds även så kallade breddkurser, till exempel Business Writing, 7,5 hp. Breddkurser kan inräknas i examen men ger inte behörighet till nästa progressionsnivå.
Engelska är också ett forskarutbildningsämne och erbjuder utbildning på forskarnivå. Utbildningens mål är att den forskarstuderande tillägnar sig dels fördjupade kunskaper och en bredare orientering i ämnet engelska, dels ett vetenskapligt betraktelsesätt och de färdigheter i forskningsmetodik som fordras för att författa en doktorsavhandling av god kvalitet.

Humtank

humtank

Sidan uppdaterades 2023-06-28