Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Engelska AV, Humanistiska perspektiv, 7,5 hp

English MA, Perspectives on the Humanities, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: EN008A
Ämne huvudområde: Engelska
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Humanistiska perspektiv
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2010-09-08
Fastställd: 2011-04-13
Senast ändrad: 2013-05-27
Giltig fr.o.m: 2013-08-31

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande en översikt av engelsk språkhistoria samt engelska litteraturens utveckling. Särskild fokus läggs på förhållandet mellan
idéhistoria, språk och litteratur.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
- identifiera viktiga språkliga förändringar som ägde rum under och mellan de forn- medel- och tidigmodern engelska perioderna
- kunna koppla engelskans språkliga utveckling till viktiga historiska, samhälleliga och kulturella händelser
- identifiera viktiga idéhistoriska förändringar i synen på människor och deras omgivning, så som de kommer till uttryck i synen på litteratur
- demonstrera förmågan att analysera särskilt utvalda texter från ett litterärt perspektiv
- skriva en vetenskaplig uppsats som kännetecknas av kritiskt tänkande och analys
- arbeta med andra studenter för att kunna utveckla, förbättra och motivera varandras kritiska tänkande i relation till kursens arbetsmaterial – dess primära och sekundära litteratur

Innehåll

Kursen består av:
Individuella uppgifter
Muntliga och skriftliga gruppdiskussioner
En vetenskaplig uppsats

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C), i huvudområdet engelska

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Gruppdiskussioner, individuella uppgifter och IT-baserade föreläsningar

Examination

Examinationen sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Algeo, John, The Origins and Development of the English Language., Boston, Wadsworth, Cengage Learning, 2010, 6th edition, 9781428231481

Kommentar: 352 sidor

Moore, Tomas, Utopia, Penguin Classics, 2003, 978-0140449105

Kommentar: 176 sidor

Shakespeare, William, The Oxford Shakespeare: The Tempest, Oxford, Oxford Paperbacks, 2008, 978-0199535903

Kommentar: 256 sidor

Shelley, Mary, Frankenstein: Or, the Modern Prometheus, 2003, Penguin Classics, 978-0141439471

Kommentar: 352 sidor

Ett urval av texter och e-böcker tillhandehålles av institutionen

Övrig information

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning engelska studier, 60 hp.