Kursplan

Kursplan för Engelska AV, Lingvistik, 7,5 hp

English MA, Linguistics, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN010A
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Lingvistik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2010-09-08
 • Fastställd: 2011-04-20
 • Senast ändrad: 2014-05-26
 • Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskap om semantik, pragmatik och diskursanalys genom att kritiskt granska det språkliga uttryckets betydelse samt hur dess betydelse tolkas olika beroende på kontext.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs

- visa förmågan att bearbeta primära och sekundär källor för att utvärdera ämnesområdets särskilda aspekter
- demonstrera en utarbetad förståelse av teorier inom kunskapsområden semantik, pragmatik och diskursanalys
-visa förmåga att analysera det språkliga uttryckets betydelse och tolkning beroende på kontext
- arbeta med andra studenter för att kunna utveckla, förbättra och motivera varandras kritiska tänkande i relation till kursens arbetsmaterial

Innehåll

Kursen består av:
Individuella uppgifter
Muntliga och skriftliga gruppdiskussioner

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C), i huvudområdet engelska

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Gruppdiskussioner, individuella uppgifter och IT-baserade föreläsningar

Examination

Examinationen sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Kreidler, Charles W.
 • Titel: Introducing English Semantics
 • Ort: London/New York
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2013, 2nd edition
 • ISBN: 9780415180641
 • Kommentar: 208 sidor
 • Författare/red: Paltridge, Brian
 • Titel: Discourse Analysis: An Introduction
 • Ort: London
 • Förlag: Continuum
 • Upplaga: 2012, 2nd edition
 • ISBN: 9780826485571
 • Kommentar: 296 sidor
 • Författare/red: Thomas, Jenny
 • Titel: Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics
 • Ort: Harlow
 • Förlag: Pearson Education
 • Upplaga: 1995
 • ISBN: 9780582291515
 • Kommentar: 240 sidor
Övrig information
Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning engelska studier, 60 hp.