Engelska AV, Lingvistisk metodologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Engelska AV, Lingvistisk metodologi, 7,5 hp

English MA, Linguistic Methodology, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN011A
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Lingvistisk metodologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2011-04-20
 • Senast ändrad: 2013-05-27
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-31

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskap om korpuslingvistiska metoder. Särskild vikt läggs vid att utveckla den studerandes kunskaper om korpuslingvistik genom läsning och diskussioner samt användning av korpusverktyg. Den studerande ska även genomföra ett mindre projekt som förberedelse inför magisteruppsatsen.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs
- demonstrera en utarbetad förståelse av korpusmetodik
- visa förmågan att använda korpusverktyg till specifika ändamål
-visa förmåga att analysera korpusmaterial och redovisa resultat i en vetenskaplig uppsats
- arbeta individuellt samt i grupp för att kunna utveckla, förbättra och motivera varandras kritiska tänkande i relation till kursens arbetsmaterial

Innehåll

Kursen består av:
Individuella uppgifter
Muntliga och skriftliga gruppdiskussioner
En vetenskaplig uppsats

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C), i huvudområdet engelska

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Gruppdiskussioner, individuella uppgifter och IT-baserade föreläsningar

Examination

M110: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning engelska studier, 60 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lindquist, Hans
 • Titel: Corpus Linguistics and the Description of English
 • Ort: Edinburgh
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Edinburgh University Press
 • Kommentar: 224 sidor
 • Författare/red: McEnery, Tony, Richard Xiao and Yukio Tono
 • Titel: Corpus-based Language Studies: An Advanced Resource Book
 • Ort: London/New York
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: 408 sidor

Sidan uppdaterades 2023-04-04