Kursplan för Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp

English MA, Environmental Literature and Ecocriticism, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN015A
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Litteratur och miljö
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2015-08-01
 • Fastställd: 2015-10-26
 • Senast ändrad: 2015-10-26
 • Giltig fr.o.m: 2015-08-01

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom områden "miljö och litteratur" och ekokritik inom det engelskspråkiga litteraturfältet.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs
- demonstrera en god förståelse av fälten "litteratur och miljö" och ekokritiken
- identifiera, ge exempel och diskutera utvecklingen av dessa fälten från deras början under 1900-talet fram tills idag
- jämföra primära texter med hjälp av teman, teoretiska termer och begrepp från fälten ekokritik och grön humaniora
- skriva en vetenskaplig uppsats som visar goda kunskaper i litteraturanalys och tillämpningen av relevanta teoretiska termer och begrepp
- arbeta med andra studenter för att kunna utveckla, förbättra och motivera varandras kritiska tänkande i relation till kursens arbetsmaterial – dess primära och sekundära litteratur

Innehåll

Kursen presenterar både ekokritik som en samling litteraturkritiska ansatser som fokuserar på såväl tradinionellt "naturskrivande" (genren "nature writing" på engelska) som mer politiskt och filosofiskt engagerade texter influerade av idéer från den moderna miljörörelsen. Ekokritiska texter som representerar en rad teoretiska perspektiv kommer att granskas i samband med läsningen av primärlitteraturen.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C), i huvudområdet engelska

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Gruppdiskussioner, individuella uppgifter och IT-baserade föreläsningar

Examination

Examination sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aldo Leopold
 • Titel: A Sand Country Almanac and Sketches Here and There
 • Förlag: Oxford University Press
 • Upplaga: 1968 andra upplaga
 • Kommentar: 226 sidor
 • Författare/red: Barbara Kingsolver
 • Titel: Flight Behavior
 • Förlag: Harper Perennial
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: 464 sidor
 • Författare/red: Edward Abbey
 • Titel: Desert Solitaire
 • Förlag: Touchstone
 • Upplaga: 1990
 • Kommentar: 288 sidor
 • Författare/red: Rachel Carson
 • Titel: Silent Spring
 • Förlag: Houghton Mifflin
 • Upplaga: 2002
 • Kommentar: 400 sidor
 • Författare/red: Stephanie LeManger
 • Titel: Living Oil
 • Förlag: Oxford University Press
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: 288 sidor

Referenslitteratur

 • Författare/red: Lawrence Buell
 • Titel: The Future of Environmental Criticism
 • Förlag: Wiley-Blackwell
 • Upplaga: 2005
 • Kommentar: 206 sidor
Ett urval av korta berättelser, dikter, artiklar och E-böcker tillhandahålles av institutionen

[In addition to the obligatory readings below, a conpendium of shorter primary and secondary readings will be made available to students, compiled by the course instructor, as well as up to 2 films that will be obligaroy to review.]
Övrig information
Kursen ingår som en valbar kurs i Magisterutbildning med inriktning engelska studier, 60 hp.