Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Engelska AV, Litteraturteori I, 7,5 hp

English MA, Literary Theory I, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: EN009A
Ämne huvudområde: Engelska
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Litteraturteori I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2010-09-08
Fastställd: 2011-04-20
Senast ändrad: 2019-01-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-31

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskap om modernism och postmodernism, och de stil- och formmässiga förändringar som ägde rum i amerikansk, irländsk och brittisk litteratur under senare delen av 1900-talet tills idag, liksom kunskap om de historiska och sociala förutsättningar som ledde till dessa förändringar.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs

- demonstrera en god förståelse av de historiska och sociala förutsättningar som bidrog till att förändra litteraturens form och stil under senare delen av 1900-talet tills idag
- identifiera, ge exempel och diskutera förändringar i litteraturens form och stil som ägde rum under senare delen av 1900-talet tills idag
- jämföra litterära texter med hjälp av teman, teoretiska termer och begrepp som är förknippade med modernism och postmodernism
- skriva en vetenskaplig uppsats som visar goda kunskaper i litteraturanalys och tillämpningen av relevanta teoretiska termer och begrepp
- arbeta med andra studenter för att kunna utveckla, förbättra och motivera varandras kritiska tänkande i relation till kursens arbetsmaterial – dess primära och sekundära litteratur

Innehåll

Kursen består av:
Individuella uppgifter
Muntlig och skriftliga gruppdiskussioner
En vetenskaplig uppsats/självständigt arbete

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C), i huvudområdet engelska

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Gruppdiskussioner, individuella uppgifter och IT-baserade föreläsningar

Examination

Examinationen sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Atkinson, Kate
Titel: Behind the Scenes at the Museum
Upplaga: 1998
Förlag: Transworld Publishers
Kommentar: 384 sidor

Författare/red: Beckett, Samuel
Titel: Waiting for Godot
Upplaga: 1994
Förlag: Grove Press
Kommentar: 111 sidor

Författare/red: Faulkner, William
Titel: The Sound and the Fury
Upplaga: 1995
Förlag: Random House
Kommentar: 336 sidor

Författare/red: Tew, Philip and Murray, Alex
Titel: The Modernism Handbook
Upplaga: 2009
Förlag: Continuum

Författare/red: Woolf, Virginia
Titel: Mrs Dalloway
Upplaga: 1996
Förlag: Penguin Classics
Kommentar: 213 sidor

Ett urval av korta berättelser, dikter, artiklar och E-böcker tillhandahålles av institutionen

Övrig information

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning engelska studier, 60 hp.