Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Engelska för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.

English for Primary School Teacher 1-3, 15 credits (1-15 credits). Continuing Education for Teachers

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN005U
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Engelska för lärare åk 1-3, 15 högskolepoäng (1-15 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-04-08
 • Senast ändrad: 2020-04-08
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att undervisa i ämnet Engelska, årskurs 1–3.

Kursen tar upp olika perspektiv på andraspråksinlärning och ställer dessa i relation till den språksyn som kommuniceras i Skolverkets nationella kursplan. Den studerande ges tillfälle att utveckla sin förmåga att använda engelska muntligt och skriftligt samt förstå, tolka, analysera och diskutera engelskspråkiga kulturuttryck och litteratur. Den studerande ges även tillfälle att reflektera över vikten av att kunna anpassa sin undervisning med hänsyn tagen till elevers olika behov. Syftet är att den studerande ska öka sina ämneskunskaper och utveckla sina didaktiska insikter rörande undervisningsmetoder. Vidare syftar kursen till att ge studenten redskap att kritiskt reflektera omkring frågor som rör undervisning och bedömning.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenterna kunna:

Delmoment 1. Engelsk Grammatik- och Språkundervisning, 7,5 hp

- förstå och producera ändamålsenlig talad och skriven engelska på olika stilnivåer.
- samarbeta med andra kursdeltagare för att utveckla, förbättra och kritiskt förhålla sig till sin egen och andra studenters muntliga och skriftliga språkfärdigheter i engelska.
- visa kunskap om engelsk grammatik som ett språksystem samt använda denna kunskap för att vidareutveckla sin engelska både muntligt och skriftligt.
- förklara och anpassa nivå när det gäller grammatik i undervisningen.
- tillämpa information och kunskap om åtgärder och strategier för att hantera undervisningen av nyanlända och elever i behov av särskilt stöd.
- analysera sitt egna lärande och språkliga förmåga samt därigenom ha ökat sin förståelse för andras engelsklärande.
- tillämpa ämnesdidaktiska resonemang och metoder för bedömning och betygsättning med skolans styrdokument som utgångspunkt.

Delmoment 2. Litteratur, Kultur och Text, 7.5 hp

- redovisa kunskap om enskilda engelskspråkiga barnlitterära verk samt visa förmåga att med relevanta begrepp läsa, förstå, tolka samt diskutera dessa verk.
- argumentera för och emot olika undervisningsmetoder och principer.
- visa förmåga till kritiskt och mångsidigt tänkande i relation till engelsk-språklig barnlitteratur från olika kulturer.
- kritiskt granska och motivera val av undervisningsmaterial med hjälp av ämnesdidaktiskt resonemang.
- förstå och kunna förmedla värdegrundsbaserade budskap genom barnlitteratur, folkberättelser, sång, film och så vidare - särskilt från ett barns- och könsperspektiv.
- visa förmågan att förstå, utvärdera, sammanställa och presentera resultat av ett fältstudie med anknytning till yrkesrollen.
- pröva vunna insikter och ökad didaktisk och ämnesdidaktisk kunskap i kreativa diskussioner om undervisning och undervisningssituationer (med hjälp av IT verktyg).

Innehåll

Kursen består av två delmoment på vardera 7,5 högskolepoäng
Delmoment 1. Engelsk Grammatik- och Språkundervisning, 7,5 hp
Delmoment 2. Litteratur, Kultur och Text, 7,5 hp

Behörighet

För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd for åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig.

Du är anställd hos en huvudman eller entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Arbetsgivares godkännande krävs för att delta. Blankett: Huvudmannens godkännande.

Ytterligare information: www.skolverket.se/lararlyftet

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen ges på distans, utan fysiska träffar. Under kursens gång använder vi lärplattformen Moodle där deltagarna håller kontakt med varandra och kursens lärare. IT-verktyg används till inspelade föreläsningar, muntliga presentationer, skriftliga diskussioner och kamratgranskning. Undervisningen omfattar även muntliga och skriftliga asynkroniska gruppdiskussioner, handledning samt fältstudie.

Undervisningsspråk är engelska.

Examination

M100: Engelsk Grammatik- och Språkundervisning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M200: Litteratur, Kultur och Text, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Delmoment 1. Engelsk Grammatik- och Språkundervisning, 7,5 hp
Lektionsplan
Asynkrona skriftliga diskussioner
Muntliga presentationer

Delmoment 2. Litteratur, Kultur och Text, 7.5 hp
Fältstudie
Muntlig presentation
Asynkrona skriftliga diskussioner
Skriftliga analyser

Begränsning av examination

Vid uppdragsutbildning utses examinator av prefekten. I övrigt gäller fastställda regler för examination och tentamen i högskolenivå eller avancerad nivå. Dnr. MIUN 2019/1998.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Kurslitteraturen kan användas i fler än en av kursens delmoment. Ytterligare kursmaterial kommer att tillhandahållas av institutionen (artiklar, bokkapitel, inspelade föreläsningar o.s.v. )

Validering är möjlig. Den som antagits till Lärarlyftet ges möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom en validering av kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs man är antagen till. Mittuniversitetet är ansluten till det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda.

Urval sker genom lottning.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Cameron, Lynne
 • Titel: Teaching Languages to Young Children
 • Förlag: Cambridge: Cambridge University Press
 • Upplaga: 2001
 • Kommentar: Finns som E-bok
 • Författare/red: Fox Eades, Jennifer
 • Titel: Classroom Tales: Using Storytelling to Build Emotional, Social and Academic Skills across the Primary Curriculum
 • Förlag: Jessica Kingsley Publishers
 • Upplaga: 2005
 • Webbadress: http://site.ebrary.com/lib/miun/docDetail.action?docID=10141123
 • Kommentar: Finns som E-bok
 • Författare: Giroux, Henry and Pollock, Grace
 • Artikeltitel: “How Disney Magic and the Corporate Media Shape Youth Identity in the Digital Age”
 • Tidskrift: 2010
 • : http://www.truth-out.org/opinion/item/2808:how-disney-magic-and-the-corporate-media-shape-youth-identity-in-the-digital-age#
 • Författare/red: Keaveney, Sharon och Lundberg, Gun
 • Titel: Early Language Learning and Teaching: A1-A2
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Lundberg, Gun
 • Titel: De Första Årens Engelska
 • Förlag: Stockholm: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2016
 • Författare/red: Lundberg, Gun
 • Titel: Early Language Learning and Teaching: pre-A1-A2
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2019

Referenslitteratur

 • Författare: Council of Europe
 • Artikeltitel: “Competences for Democratic Culture”
 • Tidskrift: 2016
 • : https://rm.coe.int/16806ccc07
 • Författare: Council of Europe
 • Artikeltitel: Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
 • : https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
 • Författare: European Centre for Modern Language Education in Europe
 • Artikeltitel: European Language Portfolio
 • : https://www.ecml.at/Thematicareas/EvaluationandAssessment/EuropeanLanguagePortfolio/Browseportfolios/tabid/4182/pageid/2/language/en-GB/Default.aspx
 • Författare: Skolverket
 • Artikeltitel: Europeiska Portfolio
 • : https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/europeiska-sprakportfolion
 • Författare: Skolverket
 • Artikeltitel: Europeiska Portfolio för elever 6-11 år
 • : https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa44c3/1516017598200/europeiska-sprakportfolion-for-elever-6-11-ar-interaktiv.pdf
 • Författare: Skolverket
 • Artikeltitel: Kommentarmaterial till kursplanen i engelska (reviderad 2017)
 • : https://www.skolverket.se/publikationsserier/kommentarmaterial/2017/kommentarmaterial-till-kursplanen-i-engelska-reviderad-2017?id=3858
 • Författare: Skolverket
 • Artikeltitel: Kursplan Engelska
 • : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelska
 • Författare: Skolverket
 • Artikeltitel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2018)
 • : https://www.skolverket.se/publikationer?id=3975
Kurslitteraturen kan användas i fler än en av kursens delmoment. Ytterligare kursmaterial kommer att tillhandahållas av institutionen (artiklar, noveller, bokkapital, inspelade föreläsningar).