Engelska för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 45 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Engelska för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet, 45 hp

English for Secondary School Teachers 7-9, 45 credits (1-45 credits). Continuing Education for Teachers.

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN006U
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Engelska för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.
 • Högskolepoäng: 45
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-04-11
 • Senast ändrad: 2020-04-11
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att undervisa i ämnet Engelska, årskurs 7–9.

Kursen tar upp forskning som rör synen på andraspråksinlärning i relation till den syn på språkförmåga som kommuniceras i Skolverkets dokument samt i den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Kursdeltagaren ges tillfälle att utveckla sin förmåga att använda engelska muntligt och skriftligt samt förstå, tolka, analysera och diskutera engelskspråkiga kulturuttryck och litteratur. Kursdeltagaren ges även tillfälle att reflektera över vikten av att kunna anpassa sin undervisning med hänsyn tagen till elevers olika behov. Syftet är att kursdeltagaren ska öka sina ämneskunskaper och utveckla sina didaktiska insikter rörande undervisningsmetoder. Vidare syftar kursen till att ge kursdeltagaren redskap att kritiskt reflektera omkring frågor som rör undervisning och bedömning.

Lärandemål

Delmoment 1: Engelsk grammatik- och språkundervisning, 7,5hp
- visa kunskap om och förståelse av engelsk grammatik som ett språksystem.
- förklara och anpassa nivå när det gäller grammatik i undervisningen.

Delmoment 2: Studier i engelskspråkiga länders kulturer, 7,5hp
- redovisa en grundläggande förmåga att identifiera, jämföra och analysera kulturella kännetecken och uttryck i engelskspråkiga länder.

Delmoment 3: Text och kontext, 7,5hp
- redovisa kunskap om och förståelse av enskilda engelskspråkiga litterära verk i deras kulturella och språkliga kontexter samt visa förmåga att med relevanta begrepp läsa, förstå, tolka och analysera dessa verk.
- skriva en välstrukturerad analys av ett litterärt verk i form av uppsats.

Delmoment 4: Skriftlig och muntlig framställning på engelska, 7,5hp
- samarbeta med andra deltagare för att utveckla och förbättra sin egen och andra deltagares muntliga och skriftliga språkfärdighet i engelska.
- förstå och producera ändamålsenlig talad och skriven engelska på olika stilnivåer.

Delmoment 5: Andraspråksinlärning, 7,5hp
- tillämpa information och kunskap om åtgärder och strategier för att hantera undervisningen av nyanlända och elever i behov av särskilt stöd.
- argumentera för och emot olika undervisningsmetoder och principer.

Delmoment 6: Projekt, 7,5hp
- med handledning genomföra ett djupare ämnesdidaktiskt skriftligt projekt.
- självständigt söka, finna och välja information och använda språkverktyg samt språkkorpusar.
- visa fördjupad förmåga att söka, finna, välja och värdera information från Internet, databaser, bibliotekets resurser och andra källor.
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt i samråd med sina lärare och andra deltagare planera sin studietid för kortare perioder.

Innehåll

Kursen innehåller sex delmoment.

Delmoment 1: Engelsk grammatik- och språkundervisning, 7,5hp
Delmoment 2: Studier i engelskspråkiga länders kulturer, 7,5hp
Delmoment 3: Text och kontext, 7,5hp
Delmoment 4: Skriftlig och muntlig framställning på engelska, 7,5hp
Delmoment 5: Andraspråksinlärning, 7,5hp
Delmoment 6: Projekt, 7,5hp

Behörighet

För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Du är anställd hos en huvudman eller entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Arbetsgivares godkännande krävs för att delta. Blankett: Huvudmannens godkännande.

Ytterligare information: www.skolverket.se/lararlyftet

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen ges på distans, utan fysiska träffar. Under kursens gång använder vi lärplattformen Moodle där deltagarna håller kontakt med varandra och kursens lärare. IT-verktyg används till inspelade föreläsningar, muntliga presentationer, skriftliga diskussioner och kamratgranskning. Undervisningen omfattar även muntliga och skriftliga asynkroniska gruppdiskussioner samt handledning.

Undervisningsspråk är engelska.

Examination

M100: Engelsk grammatik- och språkundervisning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M200: Studier i engelskspråkiga länders kulturer, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M300: Text och kontext, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M400: Skriftlig och muntlig framställning på engelska, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M500: Andraspråksinlärning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M600: Projekt, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Delmoment 1: Engelsk grammatik- och språkundervisning, 7,5hp
Deltagande i självutvärdering och kamratgranskning
Lektionsplan
Skriftlig tentamen

Delmoment 2: Studier i engelskspråkiga länders kulturer, 7,5hp
Skriftliga och muntliga uppgifter
Skriftliga och muntliga asynkroniska diskussioner
Individuella inlämningsuppgifter
Lektionsplan

Delmoment 3: Text och kontext, 7,5hp
Skriftliga och muntliga uppgifter
Skriftliga och muntliga asykroniska diskussioner
Individuella inlämningsuppgifter
Uppsats

Delmoment 4: Skriftlig och muntlig framställning på engelska, 7,5hp
Skriftliga och muntliga uppgifter
Presentation av inhämtade kunskaper relaterade till kurslitteratur
Deltagande i gruppdiskussioner
Asynkrona skriftliga diskussioner

Delmoment 5: Andraspråksinlärning, 7,5hp
Presentation av inhämtade kunskaper relaterade till kurslitteratur
Deltagande i gruppdiskussioner
Individuella skriftliga uppgifter
Asynkrona skriftliga diskussioner

Delmoment 6: Projekt, 7,5hp
Projektskrivning
Kamratgranskning
Deltagande i självutvärdering och kamratgranskning

Begränsning av examination

Vid uppdragsutbildning utses examinator av prefekten. I övrigt gäller fastställda regler för examination och tentamen i högskolenivå eller avancerad nivå. DNR: MIUN 2019/1998.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

En del av kurslitteraturen kan användas i fler än en av kursens delmoment. Ytterligare kursmaterial kommer att tillhandahållas av institutionen (artiklar, bokkapitel, inspelade föreläsningar o.s.v. )

Validering är möjlig. Den som antagits till Lärarlyftet ges möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom en validering av kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs man är antagen till. Mittuniversitetet är ansluten till det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda.

Urval sker genom lottning.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Estling Vannestål, Maria.
 • Titel: University Grammar of English with a Swedish Perspective
 • Upplaga: 2015, 2:a upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Lightbrown, Patsy, M., Spada, Nina
 • Titel: How Languages are Learned
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Oxford University Press
Moment 2
 • Författare/red: Doctorow, Edgar Lawrence
 • Titel: Ragtime
 • Upplaga: 1975
 • Förlag: Random House
 • Kommentar: Eller annan upplaga
 • Författare/red: Duncan, Russel och Joseph, Goddard
 • Titel: Contemporary United States
 • Upplaga: 2018, 5:e upplagan
 • Förlag: Palgrave Macmillan
 • Författare/red: McCormick, John
 • Titel: Contemporary Britain
 • Upplaga: 2018: 4:e upplagan
 • Förlag: Red Globe Press
Moment 3
 • Författare/red: Austen, Jane
 • Titel: Emma
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Penguin Classics
 • Kommentar: Eller annan upplaga
 • Författare/red: Shakespeare, William
 • Titel: Romeo and Juliet
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: William Collins
Moment 6
 • Författare/red: Chambers, Ellie and Marshall, Gregory
 • Titel: Teaching and Learning English Literature
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Sage Publications
 • Webbadress: https://ebookcentral.proquest.com/lib/miun-ebooks/detail.action?docID=334555
 • Kommentar: Finns som E-bok

Referenslitteratur

 • Författare: Skolverket
 • Artikeltitel: Engelska årskurs 7-9, bedömningsstöd. ”Digital läsförståelse i engelska”
 • Webbadress: https://bp.skolverket.se/documents/10192/20434023/BS_dig_lasn_ak7_9.pdf/ef570b39-f745-4490-b4b4-bcbcdbd42fd8
 • Författare: Skolverket
 • Artikeltitel: Kursplaner för grundskolan
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/kursplaner-for-grundskolan

Ett antal noveller, ett urval av poesi, uttalsövningar, artiklar, bokkapital, grammatikövningar tillhandahålls av institutionen.

Sidan uppdaterades 2020-04-07