Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Engelska GR (A), 30 hp

English BA (A), 30 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: EN001G
Ämne huvudområde: Engelska
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2007-04-03
Senast ändrad: 2014-03-11
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Den studerande skall utveckla sin förmåga att använda engelska muntligt och skriftligt samt inhämta kunskaper om de engelskspråkiga ländernas kultur, litteratur och samhällsliv. Den studerande ska också visa förmågan att med relevanta begrepp läsa, förstå, tolka och analysera kursmaterialet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
- redovisa kunskap om och förståelse av enskilda engelskspråkiga litterära verk i deras kulturella och språkliga kontexter samt förmåga att med relevanta begrepp läsa, förstå, tolka och analysera dessa verk
-skriva en välstrukturerad analys av ett litterärt verk i uppsatsform
- visa kunskap om och förståelse av engelsk grammatik som ett språksystem
- redovisa en grundläggande förmåga att identifiera, jämföra och analysera kulturella kännetecken och uttryck i engelskspråkiga länder
- förstå och producera ändamålsenlig talad och skriven engelska på olika stilnivåer
- samarbeta med andra studenter för att utveckla och förbättra sin egen och andra studenters muntliga och skriftliga språkfärdighet i engelska
- söka, finna och välja information samt använda språkverktyg
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt i samråd med sina lärare och andra studenter planera sin studietid för kortare perioder

Innehåll

Kursen omfattar fyra delmoment:
1. Grammatik (Grammar), 7,5 hp
2. Studier i englelskspråkiga länders kulturer (The Study of Cultures in
English-Speaking Countries), 7,5 hp
3. Skriftlig och muntlig framställning på engelska (Writing and Speaking in English), 7,5 hp
4. Studier i engelskspråkiga länders litteraturer (The Study of Literatures
in English-Speaking Countries), 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B
Eller:
Engelska 6
(OB 2)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Kursen är upplagd så att studenternas lärande är processorienterat vilket innebär att de flesta delkurser inkluderar obligatoriska grupparbeten och skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner. Alla inlämningsuppgifter (gruppuppgifter och individuella) och gruppdiskussioner ska fullföljas enligt delkursens schema.

Examination

1. Grammatik (Grammar), 7,5 hp
Kunskapsredovisning sker dels i form av muntlig och skriftlig produktion,
som bedöms under kursens gång och ett avslutande skriftliga prov.

2. Studier i engelskspråkiga länders kulturer (The Study of Cultures in
English-Speaking Countries), 7,5 hp
Kunskapsredovisning sker dels i form muntlig och skriftlig produktion
som bedöms under kursens gång.

3. Skriftlig och muntlig framställning på engelska (Writing and Speaking in English), 7,5 hp
Kunskapsredovisningen sker i form av muntlig och skriftlig produktion
som bedöms under kursens.


4. Studier i engelskspråkiga länders litteraturer (The Study of Literature in English-
Speaking Countries), 7,5 hp
Kunskapsredovisning sker dels i form av muntlig och skriftlig produktion, som
bedöms under kursens gång.


Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Estling Vannestål, Maria
Titel: University Grammar of English with a Swedish Perspective
Upplaga: 2007, 1a upplaga
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 540 sidor

Moment 2

Författare/red: Doctorow, E.L
Titel: Ragtime
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Pan Books
Kommentar: 240 sidor. Eller annan upplaga

Författare/red: Duncan, Russel och Joseph Goddard
Titel: Contemporary America
Upplaga: 2013, 4e upplaga
Förlag: Palgrave Macmillan
Kommentar: 352 sidor.

Författare/red: McCormick, John
Titel: Contemporary Britain
Upplaga: 2012: 3e upplaga
Förlag: Palgrave Macmillan
Kommentar: 280 sidor.

Moment 3

Titel: Ingen obligatorisk litteratur

Moment 4

Författare/red: Kesey, Ken
Titel: One Flew over the Cuckoo's Nest
Upplaga: 2005
Förlag: Penguin
Kommentar: 320 sidor Eller annan upplaga

Författare/red: Lahiri, Jhumpa
Titel: The Namesake
Upplaga: 2003
Förlag: Houghton Mifflin Company
Kommentar: 291 sidor. Eller annan upplaga

Författare/red: Mac Laverty, Bernard
Titel: Cal
Upplaga: 1998
Förlag: Random House, UK
Kommentar: 176 sidor. Eller annan upplaga

Stenciler med uttalsövningar, grammatikövningar och andra texter (inkl. korta berättelser), tillhandahålls av avdelningen.

Övrig information

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.