Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp

English BA (A), Business Writing, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: EN002G
Ämne huvudområde: Engelska
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Business Writing
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2007-04-03
Senast ändrad: 2014-03-11
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla sin förmåga att
- förstå skriven affärsengelska
- förstå bakgrund och kontext till olika typer av skriven affärsengelska
- producera egna texter i olika stilar och med olika affärsändamål.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
- förstå skriven affärsengelska
- visa förmåga att utnyttja olika referenskällor och verktyg för
att förbättra sin affärsengelska
- förstå bakgrund och kontext till olika typer av skriven affärsengelska
- producera egna texter i olika stilar och för olika affärsändamål samt
självständigt anpassa sitt skrivande och sin stilnivå i förhållande till
olika affärssammanhang
- samarbeta med andra studenter för att utveckla och förbättra sin egen
och andra studenters skriftliga affärsengelska

Innehåll

Kursen består av:
- Språkövningar i en funktionell kontext
- Skriven affärsengelska i olika stilar och med olika affärsändamål
- CV, ansökningar, promemorior, rapporter, etc.
- Processorienterat skrivande och grupparbete

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B
Eller:
Engelska 6
(OB 2)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Kursen är upplagd så att studenternas lärande är processorienterat vilket innebär att de flesta delkurser inkluderar obligatoriska grupparbeten och skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner. Alla inlämningsuppgifter (gruppuppgifter och individuella) och gruppdiskussioner ska fullföljas enligt delkursens schema.

Examination

Business Writing, 7,5 högskolepoäng
Examination sker kontinuerligt genom bedömning av muntlig och skriftlig produktion.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Geffner, Andrea, B.
Titel: Business English: The Writing Skills You Need for Today's Workplace
Upplaga: 2010, 5th revised edition
Förlag: Barron's Educational Series Inc
Kommentar: 384

Övrig information

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte ersätta något delmoment i Engelska GR (A), 30 högskolepoäng eller Engelska A, 20 poäng. Kursen ger därmed inte behörighet till högre nivåer.