Engelska GR (A), Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

Spara favorit

Kursen består av fyra moment.
Moment 1: Språkanvändning i teori och praktik, 7,5 hp.
Moment 2: Text och kultur, 7,5 hp.
Moment 3: Ämnesdidaktik, betygssättning och bedömning, 7,5 hp.
Moment 4: Projekt, 7,5 hp.

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i ENG årskurs 4-6.

Sammankomster

Kursen ges på IT-distans, inga campusträffar.

Behörighet

Behörighetsgivande lärarexamen avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag
för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Sökande till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urval

Urval sker genom lottning.

Sökande utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen. För mer ingående information se: www.skolverket.se