Engelska GR (A), Litteratur och miljön, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Engelska GR (A), Litteratur och miljön, 7,5 hp

English BA (A), Literature and the Environment, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN012G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Litteratur och miljön
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2011-03-15
 • Senast ändrad: 2021-02-09
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-31

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten inblick i det växande fält som ekokritik och samtida miljöorienterad litteratur från engelskspråkiga länder och kulturer utgör. Huvudsyften med kursen är att den studerande dels ska ta till sig grundläggande kunskap om litterär miljö i rikare och mera komplexa kontexter, dels utveckla förmågan att läsa litteratur som om världen har betydelse. Dessutom ska studenten få förståelse för miljöfrågor, så som de behandlas i varje text, i förhållande till såväl deras specifika kulturella sammanhang som deras internationella sammanhang.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall den studerande kunna:

- redovisa en grundläggande förmåga att använda miljörelaterade teman i diskussioner och analyser kring enskilda engelskspråkiga litterära verk från olika kulturer
- redovisa en grundläggande förmåga att identifiera och analysera miljöorienterade teman i analyser av enskilda engelskspråkiga litterära verk från olika engelskspråkiga länder samt att anknyta vunna insikter till ett internationellt sammanhang
- redovisa kunskap om och förståelse av enskilda engelskspråkiga litterära verk i deras kulturella och miljöorienterade kontexter samt demonstrera förmåga att läsa, förstå, tolka och diskutera dessa verk och att använda relevanta begrepp
- med handledning genomföra ett avslutande litterärt skriftligt arbete

Innehåll

Kursen består av:
Gruppdiskussioner
Ett skriftligt arbete

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Distansform, seminariebaserad undervisning. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

2101: Del 1, 100%, Inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Momentet examineras genom:

Skriftliga inlämningsuppgifter
Presentation av inhämtade kunskaper relaterade till kurslitteratur
Deltagande i gruppdiskussioner

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Kursen är en sk breddkurs och ger därmed inte behörighet till högre nivåer inom huvudområdet engelska.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Didion, Joan
 • Titel: Run River
 • Upplaga: 1994 (1963)
 • Förlag: Vintage
 • Kommentar: 272 sidor
 • Författare/red: Hickson, Ella
 • Titel: Oil
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Nick Hern Books
 • Kommentar: 144 sidor
 • Författare/red: Thoreau, Henry David
 • Titel: Walden
 • Upplaga: 2016 (1854)
 • Förlag: Penguin Classics
 • Kommentar: 336 sidor
 • Författare/red: Williams, William Carlos
 • Titel: Spring and All
 • Upplaga: 2019 (1923)
 • Förlag: Martino Fine Books
 • Kommentar: 100 sidor

Referenslitteratur

 • Författare/red: Angelaki, Vicky
 • Titel: Theatre & Environment
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Macmillan/Red Globe Press
 • Författare/red: Hiltner, Ken (Ed.)
 • Titel: Ecocriticism: The Essential Reader
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: 382 sidor

Sidan uppdaterades 2022-04-29