Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska, 7,5 hp

English BA (A), Talking Business in English, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: EN022G
Ämne huvudområde: Engelska
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Muntlig affärsengelska
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2016-05-31
Senast ändrad: 2016-05-31
Giltig fr.o.m: 2017-02-28

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla sin förmåga att förstå och producera muntlig affärsengelska i olika affärssammanhang.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
- förstå muntlig affärsengelska
- producera muntlig affärsengelska i olika affärssammanhang
- visa kunskap om olika stilar (formella och informella) av muntlig affärsengelska
- anpassa sin stilnivå i förhållande till olika affärssammanhang
- visa kunskap om engelskt uttal och anpassa denna kunskap i muntlig kommunikation
- samarbeta med andra studenter för att utveckla och förbättra sin egen och andra studenters muntliga affärsengelska

Innehåll

Kursens fokus ligger på formella och informella talstilar i olika affärssammanhang samt muntlig språkfärdighet.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B
Eller:
Engelska 6
(OB 2)

Kursbeskrivning

Kursen består av fem delar där varje del fokuserar på en aspekt av engelskt uttal samt ett särskilt affärssammanhang:
(1) formella and informella språkstilar; terminologi
(2) anställningsintervjuer; vokaler
(3) affärsmöte; konsonanter
(4) presentationer; diftonger
(5) att förhandla; intonation och stress

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på IT-distans i lärplattformen Moodle. Lärandet sker i form av inspelade föreläsningar, nätseminarier och diskussionsforum. Skriftlig kommunikation görs via lärplattformen medan vid muntlig kommunikation används verktyg såsom Skype och VoiceThread.

Kursen är upplagd så att studenternas lärande är processorienterat vilket innebär att de flesta delkurser inkluderar obligatoriska grupparbeten och skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner. Alla inlämningsuppgifter (gruppuppgifter och individuella) och gruppdiskussioner ska fullföljas enligt delkursens schema.

Examination

Examination sker kontinuerligt genom bedömning av muntlig och skriftlig produktion.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Referenslitteratur

Författare/red: Hancock, Mark
Titel: English Pronunciation in Use
Upplaga: 2012, 2:a upplagan
Förlag: Cambridge University Press
Kommentar: 208 sidor

Författare/red: Rönnerdahl, Göran och Stig Johansson
Titel: Introducing English Pronunciation: Advice for Teachers and Learners
Upplaga: 2005, 3:a upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 147 sidor

Kursmaterial finns i lärplattformen Moodle

Övrig information

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte ersätta något delmoment i Engelska GR (A), 30 högskolepoäng eller Engelska A, 20 poäng. Kursen ger därmed inte behörighet till högre nivåer.