Engelska GR (A), Studier i engelskspråkiga länders kulturer, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Engelska GR (A), Studier i engelskspråkiga länders kulturer, 7,5 hp

English BA (A), The Study of Cultures in English-speaking Countries, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN021G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Studier i engelskspråkiga länders kulturer
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-02-09
 • Fastställd: 2019-11-08
 • Senast ändrad: 2020-03-09
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Den studerande ska utveckla sin förmåga att använda engelska samt inhämta kunskaper om de engelskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv. Den
studerande ska också visa förmågan att läsa, förstå, tolka och analysera kursmaterialet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
- redovisa en grundläggande förmåga att identifiera, jämföra och analysera kulturella kännetecken och uttryck i engelskspråkiga länder
- redovisa en grundläggande förmåga att identifiera, jämföra och analysera sociala och politiska frågor i engelskspråkiga länder
- redovisa förmågan att integrera information från sekundära källor i muntliga och skriftliga uppgifter
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt i samråd med sina lärare och andra studenter planera sin studietid för kortare perioder

Innehåll

Studier i engelskspråkiga länders kulturer
(The Study of Cultures in English-speaking Countries)

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Aktuellt språk Steg 3 och Engelska B.
Eller:
Engelska 6, Moderna språk - aktuellt språk 3
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppdiskussioner

Examination

M110: Studier i engelskspråkiga länders kulturer, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Momentet examineras genom deltagande i självutvärdering och kamratgranskning, skriftliga inlämningsuppgifter, en muntlig presentation av inhämtade kunskaper relaterade till kurslitteratur samt deltagande i gruppdiskussioner.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Doctorow, Edgar Lawrence
 • Titel: Ragtime
 • Upplaga: 1975 eller annan upplaga
 • Förlag: Random House
 • Författare/red: Duncan, Russel och Joseph Goddard
 • Titel: Contemporary United States
 • Upplaga: 2018, 5e upplagan
 • Förlag: Palgrave Macmillan
 • Kommentar: 380 sidor (eller senaste upplaga)
 • Författare/red: McCormick, John
 • Titel: Contemporary Britain
 • Upplaga: 2018, 4e upplagan
 • Förlag: Palgrave Macmillan
 • Kommentar: 230 sidor (eller senaste upplaga)
Dikter i urval och annat analysmaterial tillhandahålls av institutionen.

Sidan uppdaterades 2020-05-06