Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Engelska GR (B), 30 hp

English BA (B), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: EN006G
Ämne huvudområde: Engelska
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2007-04-03
Senast ändrad: 2014-05-09
Giltig fr.o.m: 2014-08-28

Syfte

Den studerande skall bredda och fördjupa sin förmåga att använda engelska muntligt och skriftligt samt inhämta kunskaper om engelsk lingvistik och engelskspråkiga länders transatlantiska och globala kultur- och litteraturhistoria och använda sina kunskaper i tolkningar, analyser och jämförelser.

Lärandemål

- visa fördjupad förmåga att analysera och kritiskt diskutera (muntligt och skriftligt) litterära verk med stöd av relevanta litterära och kulturella begrepp.
- visa förtrogenhet med att läsa, förstå och värdera kunskap om den transatlantiska världens litterära och kulturhistoriska epoker med stöd av kultur- och litteraturvetenskapliga texter.
- visa fördjupade färdigheter i att läsa, förstå och analysera enskilda engelskspråkiga verk i deras globala kontexter
- med handledning genomföra ett längre språkvetenskapligt projekt med fördjupning i ett relevant lingvistiskt område samt opponera på en annan students skriftliga arbete
- visa en förmåga att söka, finna och välja information samt självständigt använda språkverktyg såsom lexikon, grammatikor och språkkorpusar
- med stöd av relevant begreppsapparat förstå, tillämpa och behärska grundläggande språkvetenskaplig teori och språkhistoria
- visa fördjupad färdighet i att muntligt och skriftligt redogöra för, diskutera, analysera och värdera litterära och språkvetenskapliga frågeställningar
- visa förmåga att samarbeta med andra studenter för att utveckla och förbättra sin egen och andra studenters muntliga och skriftliga språkfärdighet i engelska
- visa fördjupad förmåga att söka, finna, välja och värdera information från Internet, databaser, bibliotekets resurser och andra källor
-bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt planera sin studietid på kort och lång sikt

Innehåll

Kursen omfattar fyra delmoment:
1. Engelskspråkig litteratur från den transatlantiska världen (English
Literatures in the Transatlantic World) 7,5 hp
2. Språklig översiktskurs (Language Survey) 7,5 hp
3. Engelskspråkig litteratur i globalt perspektiv (English Literatures in
a Global Perspective) 7,5 hp
4. Engelska B projekt (English B Research Paper) 7,5 hp

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet
minst 22,5 hp från kursen Engelska GR (A), 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Kursen är upplagd så att studenternas lärande är processorienterat vilket innebär att de flesta delkurser inkluderar obligatoriska grupparbeten och skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner. Alla inlämningsuppgifter (gruppuppgifter och individuella) och gruppdiskussioner ska fullföljas enligt delkursens schema.

Examination

1. Engelskspråkig litteratur från den transatlantiska världen (English
Literatures in the Transatlantic World) 7,5 hp
Examination sker kontinuerligt genom bedömning av de studerandes muntliga
och skriftliga produktion.

2. Språklig översiktskurs (Language Survey) 7,5 hp
Examination sker genom bedömning av de studerandes muntliga
och skriftliga produktion samt ett avslutande skriftligt prov.

3. Engelskspråkig litteratur i globalt perspektiv (English Literatures in
a Global Perspective) 7,5 hp
Examination sker kontinuerligt genom bedömning av de studerandes muntliga
och skriftliga produktion.

4. Engelska B projekt (English B Research Paper) 7,5 hp
Examination sker kontinuerligt genom bedömning av de studerandes muntliga
och skriftliga produktion.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Brontë, E
Titel: Wuthering Heights
Upplaga: 1994
Förlag: Penguin Classics
Kommentar: 288 sidor. Eller annan upplaga

Författare/red: Chopin, K.
Titel: The Awakening
Upplaga: 1986
Förlag: Penguin Classics
Kommentar: 287 sidor. Eller annan upplaga

Författare/red: Fitzgerald, F.S.
Titel: The Great Gatsby
Upplaga: 1994
Förlag: Penguin Classics
Kommentar: 188 sidor. Eller annan upplaga

Författare/red: Shakespeare, W.
Titel: Macbeth
Upplaga: 1997
Förlag: Arden
Kommentar: 256 sidor.

Moment 2

Författare/red: Barber, Charles, Joan C. Beal and Philip A. Shaw.
Titel: The English Language: A Historical Introduction
Upplaga: 2009, 2nd edition
Förlag: Cambridge University Press
Kommentar: The English Language: A Historical Introduction finns även som E-bok

Författare/red: Trudgill, Peter
Titel: Sociolinguistics, An Introduction to Language and Society
Upplaga: 2000
Förlag: Penguin, 4:e upplagan
Kommentar: 222 sidor.

Moment 3

Författare/red: Coetzee, J.M.
Titel: Disgrace
Upplaga: 2000
Förlag: Random House
Kommentar: 219 sidor. Eller annan upplaga

Författare/red: Grace, Patricia
Titel: Potiki
Upplaga: 1995
Förlag: Univeriety of Hawaii press
Kommentar: 192 sidor. Eller annan upplaga

Författare/red: Ngugi wa Thion'g'o
Titel: A Grain of Wheat
Upplaga: 1987
Förlag: Penguin Classics
Kommentar: 257 sidor. Eller annan upplaga

Författare/red: Roy, Arundati
Titel: The God of Small Things
Upplaga: 1998
Förlag: Harper Collins
Kommentar: 339 sidor. Eller annan upplaga

Författare/red: Walker, Alice
Titel: The Color Purple
Upplaga: 2003
Förlag: Harvest Books
Kommentar: 300 sidor. Eller annan upplaga

Moment 4

Titel: Ingen obligatorisk litteratur

Stencilerat material tillhandahålls av avdelningen.
Kompendium i språkhistoria tillhandahålls av avdelningen.

Övrig information

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.