Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Engelska GR (C), 30 hp

English GR (C), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: EN008G
Ämne huvudområde: Engelska
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2007-04-03
Senast ändrad: 2014-05-09
Giltig fr.o.m: 2014-08-28

Syfte

Den studerande skall fördjupa sina kunskaper om det engelska språket och de engelskspråkiga ländernas kultur och litteratur utifrån teoretiska perspektiv och producera ett självständigt examensarbete om 15 hp.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
-visa fördjupad analysförmåga med stöd av litteraturteoretiska texter för att kunna kritiskt granska enskilda engelskspråkiga verk från olika teoretiska perspektiv
- visa förtrogenhet med litteraturvetenskaplig metodik för att därmed kunna förhålla sig kritisk till påståenden utifrån olika kunskapssyner
- visa förtrogenhet med och förmåga att självständigt använda relevanta litteraturvetenskapliga teorier och begrepp för att utvinna insikter från ett givet material
- visa förtrogenhet med språkvetenskaplig metodik för att därmed kunna förhålla sig kritiskt till påståenden utifrån olika kunskapssyner
- visa förtrogenhet med och förmåga att självständigt använda relevanta språkvetenskapliga teorier och begrepp för att utvinna insikter från ett givet material
- skriva och muntligt försvara ett längre självständigt skriftligt arbete samt opponera på en annan students skriftliga arbete
- förstå, producera och kritiskt förhålla sig till talad och skriven engelska på olika stilnivåer och i vetenskapliga sammanhang
- visa förmågan att samarbeta i grupp för att utveckla och förbättra sin egen och andra studenters muntliga och skriftliga prestationer i engelska
- aktivt och konstruktivt bidra till studierna, individuellt och i grupp, samt planera sin studietid på kort och lång sikt

Innehåll

Kursen omfattar tre delmoment:
1. Litteraturvetenskaplig teori (Literary Theory) 7,5 hp
2. Språkvetenskaplig teori (Linguistic Theory) 7,5 hp
3. Självständigt arbete (Special Project) 15 hp

Behörighet

För tillträde till kursen krävs:
Engelska GR (A), 30 hp samt 22,5 hp från Engelska GR (B), 30 hp alternativt motsvarande poäng från Engelska GR (AB), 60 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och individuella- och gruppövningar.

Kursen är upplagd så att studenternas lärande är processorienterat vilket innebär att de flesta delkurser inkluderar obligatoriska grupparbeten och skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner. Alla inlämningsuppgifter (gruppuppgifter och individuella) och gruppdiskussioner ska fullföljas enligt delkursens schema.

Examination

1. Litteraturvetenskaplig teori, 7,5 hp
Kunskapsredovisning sker dels i form av skriftliga och muntliga uppgifter som
bedöms under kursens gång, dels genom en avslutande uppsats.

2. Språkvetenskaplig teori, 7,5 hp
Kunskapsredovisning sker dels i form av skriftliga och muntliga uppgifter som
bedöms under kursens gång, dels genom ett avslutande prov.

3. Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Delkursen examineras genom författandet av en egen uppsats som
ventileras vid ett uppsatsseminarium samt genom opposition på någon
annans uppsats.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Anni Proulx
Titel: That Old Ace in the Hole
Upplaga: 2002
Förlag: Fourth Estate
Kommentar: 359 sidor. Eller annan upplaga

Författare/red: Barry, P
Titel: Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory
Upplaga: 2009, 3rd edition
Förlag: University Press
Kommentar: 284 sidor.

Författare/red: Brontë, Charlotte
Titel: Jane Eyre
Upplaga: 1994
Förlag: Penguin Classics
Kommentar: 448 sidor. Eller annan upplaga

Författare/red: Erdrich, L
Titel: Tracks
Upplaga: 1989
Förlag: Harper Perrenial
Kommentar: 226 sidor. Eller annan upplaga

Författare/red: James, Henry
Titel: The Turn of the Screw
Upplaga: 1994
Förlag: Penguin
Kommentar: 128 sidor. Eller annan upplaga

Författare/red: Ondaatje, M
Titel: In the Skin of a Lion
Upplaga: 1988
Förlag: Pan Books Ltd
Kommentar: 256 sidor. Eller annan upplaga

Moment 2

Författare/red: Finegan, Edward
Titel: Language: Its Structure and Use
Upplaga: 6:e upplagan, 2011
Förlag: Wadsworth Publishing Company
Kommentar: 564 sidor.

Övrig information

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.

For trainee teachers registered on ULÄRY (before 1 July 2007) it is possible to convert the seven grade scale to the three grade scale.