Engelska GR (C), Litteratur om krig, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Engelska GR (C), Litteratur om krig, 7,5 hp

English BA (C), War Writing, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN031G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Litteratur om krig
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2021-02-15
 • Senast ändrad: 2021-02-15
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-31

Syfte

Krig har varit ett ständigt återkommande ämne i litteraturen, från antiken till idag. I den här kursen studerar kursdeltagarna hur författare har närmat sig detta svåra ämne, t.ex. olika uppfattningar om krig och om hur autentiska upplevelser av krig skall representeras. Mot en bakgrund av antika och medeltida exempel ska kursdeltagarna fokusera på romaner och poesi från moderna krig, från det amerikanska inbördeskriget fram till första och andra världskriget.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- demonstrera kännedom om centrala verk inom modern engelskspråkig litteratur om krig
- placera och diskutera sådana texter i deras historiska kontext
- läsa, tolka, förstå och diskutera sådana texter med hjälp av för området relevanta begrepp
- presentera analys av sådana texter i tal och skrift enligt med gängse akademiska format

Innehåll

I kursen läser, tolkar och diskuterar kursdeltagarna centrala verk inom engelskspråkig litteratur om krig. Efter en introduktion om antik och medeltida litteratur om krig fokuserar kursdeltagarna på första världskrigets poeter och romaner med utgångspunkt i moderna krig, exempelvis det amerikanska inbördeskriget, första världskriget, spanska inbördeskriget eller andra världskriget.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs: Engelska GR (A), 30 hp samt minst 22,5 hp från Engelska GR (B), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs utan fysiska möten. All undervisning sker online, bland annat genom diskussioner på digital plattform. All kommunikation sker via kursens lärplattform och det är därför ett krav att studenter har tillgång till dator med god internetanslutning.

Examination

M100: Del 1 100%, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande hemtentamen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Crane, Stephen
 • Titel: The Red Badge of Courage
 • Upplaga: Any edition
 • Kommentar: 208 sidor
 • Författare/red: Elizabeth Bowen
 • Titel: The Heat of the Day
 • Upplaga: Any edition
 • Kommentar: 380 sidor
 • Författare/red: Ernest Hemingway
 • Titel: A Farewell to Arms
 • Upplaga: Any edition
 • Kommentar: 320 sidor
 • Författare/red: McLoughlin, Kate
 • Titel: The Cambridge Companion to War Writing
 • Förlag: Cambridge
 • Kommentar: 290 sidor
 • Författare/red: Santanu Das
 • Titel: The Cambridge Companion to the Poetry of the First World War
 • Förlag: Cambridge
 • Kommentar: 346 sidor

Ytterligare fördjupningslitteratur/källtexter om ca 150 sidor tillkommer. Mer information om detta ges av ansvarig lärare vid kursstart.

Circa 150 pages of additional literature will be provided. More information about this is provided at the start of the course.

Sidan uppdaterades 2020-10-26