Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Historia, 30 hp

History MA, Specialisation in History Didactics, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI016A
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Ämnesdidaktisk specialisering i Historia
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2008-11-05
Senast ändrad: 2013-05-31
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Syftet med kursen är att
- fördjupa och utvidga förståelsen av kunskapteoretiska förutsättningar
för historievetenskapen,
- fördjupa förståelsen för den roll historieskrivningen används i konstruktionen
av samtidens självförståelse;
- utveckla teoretiska insikter och metodologiska färdigheter inom det
humanistiska vetenskapsområdet som fördjupar förmågan att självständigt
identifiera ett vetenskapligt problem och behandla detta på ett vetenskapligt
sätt i skriftlig framställning;
- ge förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer krav på självständighet
eller forsknings- och utvecklingsarbete.

Lärandemål

De studerande ska efter genomgången kurs kunna
- demonstrera insikter i historieämnets förutsättningar för kunskapsproduktion
och förmåga att diskutera historieskrivningens betydelse för samtidens
självförståelse;
- visa förmåga att på grundval av teoretiska insikter och metodologiska
färdigheter inom det humanistiska vetenskapsområdet genomföra en
forskningsuppgift på ett gott vetenskapligt sätt och presentera den i skriftlig
framställning; samt
- visa kompetens för yrkesverksamhet som ställer krav på självständighet och
pedagogisk förmåga.

Innehåll

Momenten 1 och 2 utgörs av kurser som är av teoretisk karaktär. Moment 3 utgörs av författandet av en vetenskaplig uppsats.

Moment 1. Historia, historiedidaktik och kunskapsteori, 7,5 högskolepoäng.
Momentet behandlar kunskapsteoretiska aspekter på konstruktion och rekonstruktion av historiska händelser och processer; det didaktiska bruket av dessa i konstruerandet av historiemedvetande och kollektivt minne och identitet (historiebruk); samt historieförmedling i lärmiljöer.

Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier och PM-skrivande.

Moment 2. Teorier och metoder i historisk forskning, 7,5 högskolepoäng.
Momentet innehåller historiografiska översikter över historiska forskningsansatser, samt teorier och metoder i historisk forskning.

Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier och PM-skrivande.


Moment 3. Examensarbete, 15 högskolepoäng.
Den studerande skall författa och vid seminarium försvara en vetenskaplig uppsats. I kursen ingår också uppgiften att genomföra en vetenskaplig opposition av en annan uppsats inom kursen.

Undervisningen består av handledning för uppsatsförfattaren.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet avklarade studier inom Allmänt utbildningsområde I, 30 hp, Allmänt utbildningsområde II, 30 hp samt kursen Historia GR (AB), Inriktning historia 60 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

I Moment 1 och 2 består undervisningen av föreläsningar, diskussionsseminarier och PM-skrivande och i Moment 3 består undervisningen av handledning för uppsatsförfattaren.

Examination

Examinationen sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter. Examensarbetet examineras genom att författaren försvarar sin uppsats vid ett seminarium, genom en oppositionsuppgift samt genom aktivt deltagande vid seminarierna.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1

Carr, David, Time, Narrative, and History, Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1991

Kommentar: 185 sidor.

Johansson, Roger, Kampen om historien: Ådalen 1931 - sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000, Stockholm, Hjalmarson & Högberg, 2001

Kommentar: 250 sidor.

Karlsson, Klas-Göran & Ulf Zander (eds), Echoes of the Holocaust. Historical Cultures in Contemporary Europe, Lund, Nordic Academic Press, 2003

Kommentar: Valda delar.

Moment 2

Bonnell, Victoria E & Lynn Hunt (eds), Beyond the Cultural Turn. New Directions in the study of Society and Culture, Berkley, University of California Press, 1999

Kommentar: Vakda delar.

Skocpol, Theda (ed), Vision and Method in Historical Sociology, Cambridge, Cambridge University Press, 1984

Kommentar: Valda delar.

Moment 3: Litteratur väljs utifrån examensarbetets innehåll.