Historia AV, Empiriskt forskningsfält, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Historia AV, Empiriskt forskningsfält, 7,5 hp

History MA, Empirical Field of Research, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI024A
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Empiriskt forskningsfält
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-01
 • Fastställd: 2020-05-11
 • Senast ändrad: 2020-05-11
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa sina kunskaper inom ett empiriskt forskningsfält.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs
- kunna uppvisa bred och fördjupad kunskap om historiska processer inom problemområdet
- kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i analyser av komplexa
historiska händelser, processer och strukturer
- kunna kritiskt värdera historievetenskapliga arbeten ur teoretisk och
metodologisk synvinkel.

Innehåll

Läraren väljer ut relevant litteratur kring ett tema.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C), i huvudområdet historia

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI015A, Historia AV, Empiriskt forskningsfält, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Litteraturen väljs av undervisande lärare.

Sidan uppdaterades 2020-08-19