Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia AV, Empiriskt forskningsfält, 7,5 hp

History MA, Empirical field of research, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI015A
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Empiriskt forskningsfält
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2007-05-04
Senast ändrad: 2013-05-28
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att den studerande skall fördjupa sina kunskaper inom ett empiriskt forskningsfält.

Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs
- kunna uppvisa bred och fördjupad kunskap om historiska processer inom
valt problemområde
- kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i analyser av komplexa
historiska händelser, processer och strukturer
- kunna kritiskt värdera historievetenskapliga arbeten ur teoretisk och
metodologisk synvinkel.

Innehåll

Den studerande väljer bland ett antal temakurser.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C), i huvudområdet historia

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

.

Litteratur väljs i samråd med examinator utifrån valt problemområde.

Övrig information

För närvarande erbjuds följande teman: i) industrisamhällets historia, ii) de europeiska häxprocesserna och iii) framväxten av de tidigmoderna staterna.