Historia AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Historia AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp

History MA, The Humanities and Cultural Education, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI025A
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Humaniora och bildning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-05-11
 • Senast ändrad: 2021-11-18
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande bred kunskap om och fördjupad förståelse för betydelsen av humanistisk bildning.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna
- demonstrera en fördjupad och problematiserande förståelse av
bildningsbegreppet, särskilt inom humaniora
- kritiskt diskutera bildningsbegreppet i förhållande till existentiella,
sociala och politiska sammanhang.

Innehåll

Idéhistorisk introduktion till bildningsbegreppet, särskilt inom humaniora.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C), i huvudområdet historia.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI001A, Historia AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp.

Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning mot historia, 60 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ambjörnsson, Ronny
 • Titel: Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Carlsson bokförlag
 • Kommentar: 312 s.
 • Författare/red: Gustavsson, Bernt (red)
 • Titel: Bildningens förvandlingar
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Daidalos
 • Kommentar: 223 s. (urval)
 • Författare: Hammar, Isak
 • Artikeltitel: Klassisk karaktär. Den moraliska samhällsnyttan av klassiska studier 1807–1828
 • Tidskrift: Historisk tidskrift
 • År/Volym/nr/sidor: 137:4 (2017), s. 607–639
 • Författare/red: Karlsohn, Thomas (red.)
 • Titel: Universitetets idé: sexton nyckeltexter
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Daidalos
 • Kommentar: 536 s. (urval)
 • Författare/red: Nordin, Svante
 • Titel: Humaniora i Sverige: framväxt, guldålder, kris
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Atlantis
 • Kommentar: 316 s.
 • Författare/red: Nussbaum, Martha C.
 • Titel: Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Princeton University Press
 • Kommentar: 168 s.

Ca 300–600 sidor källtexter och/eller litteratur tillkommer enligt anvisningar från undervisande lärare.

Sidan uppdaterades 2021-11-18