Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp

History MA, Epistemology in the Humanities, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI002A
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Humanistisk vetenskapsteori
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2007-04-16
 • Senast ändrad: 2020-04-24
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att introducera den studerande i vetenskapsteoretiska problem med särskild relevans för humanioraområdet.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna
- redovisa grundläggande kunskaper om inflytelserika vetenskapsteoretiska
skolbildningar i ett historiskt perspektiv
- kritiskt diskutera olika vetenskapsteoretiska doktriners konsekvenser för
humanistisk forskning
- på ett teoretiskt plan identifiera, formulera och diskutera likheter och
skillnader mellan olika humanistiska ämnens vetenskapliga traditioner.

Innehåll

Grundläggande vetenskapsteori och tolkningsstrategier. Gemensam för magister- och masterprogram vid Institutionen för humaniora.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C) i huvudområdet historia.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

2001: Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Examination sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Alternativt kan kursen, efter godkännande av examinator, läsas i ett annat magisterämne vid institutionen eller vid annat lärosäte i eller utanför Sverige.

Kursen ingår i Magisterutbildning med inriktning mot historia, 60 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Butler, Judith, Ernesto Laclau & Slavoj Žižek
 • Titel: Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: London: Verso
 • Författare/red: Foucault, Michel
 • Titel: Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 september 1970
 • Upplaga: 1993
 • Författare/red: Hansson, Bengt
 • Titel: Skapa vetande: vetenskapsteori från grunden
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Loomba, Ania
 • Titel: Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält
 • Upplaga: 2008 (2:a uppl.)
 • Förlag: Stockholm: Tankekraft
 • Författare/red: Marc-Wogau, Konrad (red.)
 • Titel: Filosofin genom tiderna (del 5)
 • Upplaga: 2000 eller 2008
 • Förlag: Bokförlaget Thales
 • Kommentar: Valda delar, ca 300 sidor
Övrig litteratur efter lärares anvisningar.

Other literature to be chosen by supervisor.

Sidan uppdaterades 2020-11-02