Historia AV, Teori- och metodkurs, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Historia AV, Teori- och metodkurs, 7,5 hp

History MA, Theory and Method, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI003A
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Teori- och metodkurs
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2007-04-16
 • Senast ändrad: 2019-05-20
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Kursen vidgar och fördjupar den studerandes teoretiska insikter och metodiska färdigheter.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs
- kunna uppvisa översiktlig kunskap om historieämnets ämnesmässiga
variation, i Sverige och internationellt, under 1900-talet;
- kunna redovisa bred förtrogenhet med de teoretiska ansatser som
dominerat historievetenskapen under 1900-talet;
- kunna uppvisa fördjupad kännedom om kulturteori;
- ha förmåga att kritiskt granska de epistemologiska och metodologiska
problem som har varit aktuella i kulturhistorisk forskning;
- äga färdighet att i tal och skrift på ett kritiskt och självständigt sätt
presentera och diskutera teoretiska och metodologiska problem i
kulturhistorisk forskning.

Innehåll

Kursen ger en historiografisk översikt över kulturhistoriska forskningsansatser, samt teorier och metoder i kulturhistorisk forskning.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A, B, C), i huvudområdet historia.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

M110: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Carlsson Wetterberg & Jansdotter (red.)
 • Titel: Genushistoria: en historiografisk exposé
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Lund
 • Författare/red: Clark, Elizabeth A
 • Titel: History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Harvard U. P.
 • Författare/red: Green, Anna
 • Titel: Cultural History
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Red Globe Press
 • Författare/red: Gunn, G. & Faire, L.
 • Titel: Research Methods for History
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Edinburgh University Press
 • Kommentar: Ingår i serien: Research Methods for the Arts and Humanities
 • Författare/red: Iggers, G.
 • Titel: Historiography: from Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Wesleyan University Press
 • Författare/red: Lachmann, Richard
 • Titel: What is Historical Sociology?
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: London
Övrig litteratur efter lärares anvisningar.

Sidan uppdaterades 2020-11-02