Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Historia GR (A), 30 hp

History BA (A), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI069G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-03-10
 • Fastställd: 2020-05-12
 • Senast ändrad: 2021-11-18
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Syftet med kursen är att ge en allmän orientering i historia. Detta innefattar dels en kronologisk översikt av historien från äldsta tid fram till idag, dels en introduktion till historia som akademiskt ämne: historiografi, olika historieuppfattningar, källor och metoder.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
- utifrån innehållsbeskrivningarna i kursens kronologiska moment kunna översiktligt redogöra för grundläggande historiska sammanhang, strukturer och förändringsprocesser samt analytiskt ordna fakta i förklarande sekvenser.
- kunna relatera det nutida samhället och dess kultur till företeelser och processer i det förflutna.
- ha grundläggande kunskaper om den historiografiska utvecklingen samt kunna diskutera innebörden i olika historiesyner.
- kunna tillämpa grundläggande källkritiska kriterier på ett historiskt källmaterial.
- kunna reflektera över historiebruk, hur historia har använts i exempelvis kulturella, politiska eller ideologiska syften.
- ha grundläggande färdigheter i muntlig och skriftlig akademisk presentation.

Innehåll

Kursen är indelad i följande moment:

Moment 1. Introduktion till historiestudier, 6,0 högskolepoäng
(Introduction to Historical Studies, 6,0 credits.)
Momentet ger en introduktion till akademiska studier i historia. Detta innefattar en historiografisk översikt samt en orientering om vanliga källor/källmaterial, metoder, källkritik och centrala vetenskapsteoretiska förhållningssätt. En viktig del består i att utveckla studentens förståelse av begreppet ”historiesyn” samt ge kunskap om hur historia i olika tider har använts i kulturella, politiska och ideologiska syften.

Moment 2. Antiken och medeltiden, till ca 1500 e.v.t., 6,0 högskolepoäng
(Ancient and Medieval history to AD 1500, 6,0 credits.)
Momentet inleds med ett översiktligt studium av villkoren för komplexa samhällssystems uppkomst och arvet efter de antika grekiska och romerska samhällena. Tyngdpunkten ligger på medeltidens sociala, ekonomiska, politiska och religiösa formering ur främst ett europeiskt och nordiskt perspektiv.

Moment 3. Tidigmodern historia, ca 1500–1720, 6,0 högskolepoäng.
(Early Modern History 1500 AD to 1750, 6,0 credits)
Momentet innebär ett studium av övergången från medeltid till tidigmodern tid, renässansens och barockens tidevarv med tonvikt lagd på europeisk och nordisk historia samt möten mellan kulturer och religioner.

Moment 4. Modern historia, ca 1720–1914 ca, 6,0 högskolepoäng.
(Modern History 1750-1914. 6,0 credits)
Momentet ger en översikt av samspelet mellan politiskt skeende, ekonomiska, demografiska och kulturella strukturer i ett globalt perspektiv, men med huvudvikten lagd på Europa och de nordiska länderna.

Moment 5. Samtidshistoria, ca 1914 till i dag, 6,0 högskolepoäng.
(Contemporary History, 6,0 credits).
Momentet belyser utvecklingen från första världskrigets utbrott och fram till idag i ett globalt perspektiv, men med särskilt fokus på Europa och de nordiska länderna. Tonvikten läggs vid kulturella och ideologiska strömningar samt ekonomiska och politiska förändringsprocesser.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, redovisningar och gruppövningar. Deltagande vid seminarier, redovisningar och gruppövningar är i normalfallet obligatoriskt och ingår i examination.

För kursen HI069G Historia GR (A), 30 hp, NML (Campus) äger all undervisning rum på campus Sundsvall.

För kursen HI069G Historia GR (A), 30 hp, distans, sker all undervisning via nätet, förutom salstentamen som genomförs på någon av Mittuniversitetets campusorter alternativt på en annan av Mittuniversitetet godkänd tentamensplats. Eftersom undervisningen ofta sker genom webbseminarier krävs tillgång till webbkamera och headset.

Examination

2101: Introduktion till historiestudier, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2102: Antiken och medeltiden, till ca 1500 e.v.t., 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2103: Tidigmodern historia, ca 1500–1720, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2104: Modern historia, ca 1720–1914, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2105: Samtidshistoria, ca 1914 till i dag, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker skriftligt och muntligt. Följande gäller för respektive moment:

Moment 1 examineras genom seminarier, redovisningar, gruppövningar och PM.

Moment 2 examineras genom seminarier, PM och hemtentamen.

Moment 3, 4 och 5 examineras genom seminarier, PM och salstentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om inte särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI001G, Historia GR (A), 30 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Ekman, S m fl
 • Titel: Metodövningar i historia 1: Historisk teori, metod och källkritik
 • Upplaga: 1993 eller 1998
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Vissa av metodövningarna kan komma att förläggas till de kronologiska momenten
 • Författare/red: Åmark, Klas
 • Titel: Varför historia?
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 2
 • Författare/red: Gustafsson, H
 • Titel: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Liedman, Sven-Eric
 • Titel: Från Platon till demokratins kris
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Albert Bonniers Förlag
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Lindkvist, T & Sjöberg, M
 • Titel: Det svenska samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Wiesner-Hanks, M; Ebrey,P. & McKay, J. m. fl.
 • Titel: A History of World Societies (combined volume)
 • Upplaga: 2018 (11:e upplagan), ISBN 9781319058951
 • Förlag: MacMillan Learning
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
Moment 3
 • Författare/red: Gustafsson, H
 • Titel: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Liedman, Sven-Eric
 • Titel: Från Platon till demokratins kris
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Albert Bonniers Förlag
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Lindkvist, Thomas & Sjöberg, Maria
 • Titel: Det svenska samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Wiesner-Hanks, M; Ebrey,P. & McKay, J. m. fl.
 • Titel: A History of World Societies (combined volume)
 • Upplaga: 2018 (11:e upplagan), ISBN 9781319058951
 • Förlag: MacMillan Learning
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
Moment 4
 • Författare/red: Bladh, M
 • Titel: Ekonomisk historia: Europa, Amerika och Kina under tusen år
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Sid 125-262
 • Författare/red: Gustafsson, H
 • Titel: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Hedenborg, S & Kvarnström, L
 • Titel: Det svenska samhället 1720-2018. Böndernas och arbetarnas tid
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Liedman, Sven-Eric
 • Titel: Från Platon till demokratins kris
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Albert Bonniers Förlag
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Wiesner-Hanks, M; Ebrey,P. & McKay, J. m. fl.
 • Titel: A History of World Societies (combined volume)
 • Upplaga: 2018 (11:e upplagan), ISBN 9781319058951
 • Förlag: MacMillan Learning
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
Moment 5
 • Författare/red: Bladh, M
 • Titel: Ekonomisk historia: Europa, Amerika och Kina under tusen år
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Sid 263-449
 • Författare/red: Gustafsson, H
 • Titel: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Hedenborg, S & Kvarnström, L
 • Titel: Det svenska samhället 1720-2018. Böndernas och arbetarnas tid
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Liedman, Sven-Eric
 • Titel: Från Platon till demokratins kris
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Albert Bonniers Förlag
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning
 • Författare/red: Wiesner-Hanks, M; Ebrey,P. & McKay, J. m. fl.
 • Titel: A History of World Societies (combined volume)
 • Upplaga: 2018 (11:e upplagan), ISBN 9781319058951
 • Förlag: MacMillan Learning
 • Kommentar: Valda delar efter lärarens anvisning

Referenslitteratur

Moment 1
 • Författare/red: Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna
 • Titel: Akademiskt läsande och skrivande
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar. Används som stöd i samband med skrivövningar.
Moment 3
 • Författare/red: Kümin, Beat
 • Titel: The European World 1500-1800: An Introduction to Early Modern History
 • Upplaga: 2017 (ISBN 9781138119154)
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Rystad, G
 • Titel: Europa i världen 1500-1700. Expansion och integration
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Liber
Moment 4
 • Författare/red: Magnusson, T
 • Titel: Europa i världen ca 1700-1900. Revolution och nationalism
 • Upplaga: 2004
 • Förlag: Liber
Moment 5
 • Författare/red: Karlsson, K-G
 • Titel: Europa och världen under 1900-talet
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Liber
Ytterligare litteratur kan tillkomma på samtliga moment.

Sidan uppdaterades 2021-11-18