Kursplan

Kursplan för Historia GR (A), 30 hp

History BA (A), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI001G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-11
 • Fastställd: 2007-04-01
 • Senast ändrad: 2014-09-15
 • Giltig fr.o.m: 2015-01-15

Syfte

Denna kurs är en grundkurs i historia. Syftet med kursen är att, utifrån ett europeiskt perspektiv, ge en allmän orientering i historia.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande
- utifrån innehållsbeskrivningarna i kursens kronologiska moment
kunna översiktligt redogöra för grundläggande historiska sammanhang,
strukturer och förändringsprocesser samt analytiskt ordna fakta i
förklarande sekvenser
- kunna relatera det nutida samhället och dess kultur till företeelser och
processer i det förflutna
- kunna tillämpa grundläggande källkritiska kriterier på historiskt
källmaterial.

Innehåll

Kursen är indelad i följande moment:

Moment 1. Introduktion till historiestudier. Antiken till ca 800 e.v.t., 7,5 högskolepoäng. (Introduction to Historical Studies. Ancient history to AD 800, 7,5 ECTS-credits.)
Momentet är en introduktion till studier i historia och en orientering om källor till historien samt grundläggande källkritiska förhållningssätt. Momentet innebär också ett översiktligt studium av villkoren för komplexa samhällssystems uppkomst, de antika grekiska och romerska samhällena utveckling och kulturliv, samt religiösa och filosofiska tankeströmningar i äldre tid.

Moment 2. Tiden ca: 800- 1750, 7,5 högskolepoäng.
(Medieval and Early Modern History 800 AD to 1800, 7,5 ECTS-credits)
Momentet innebär ett översiktligt studium av hög- och senmedeltiden samt av renässansens och barockens tidevarv med tonvikt lagd på europeisk historia, kyrka, stat och mötet med andra kulturer och religioner.

Moment 3. Tiden ca: 1750-1914 ca, 7,5 högskolepoäng.
(Modern History 1800-1914. 7,5 ECTS-credits)
Momentet ger en översikt av samspelet mellan politiskt skeende, ekonomiska, demografiska och kulturella strukturer i ett globalt perspektiv, men med huvudvikten lagd på Europa och de nordiska länderna.

Moment 4. Tiden ca: 1914 till i dag, 7,5 högskolepoäng.
(Contemporary History, 7,5 ECTS-credits). Momentet belyser den politiska, ekonomiska och ideologiska utvecklingen samt huvuddragen i den internationella politiken. Momentet innebär även ett översiktligt studium av de moderna industriländernas och ”tredje världens” utveckling från andra världskrigets slut. Internationella ekonomiska, politiska, ideologiska och kulturella strömningar och förändringar fram till idag belyses.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatorisk.

Examination

Examination sker skriftligt eller muntligt. Salstenta kan förekomma.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Ekman, S m fl
 • Titel: Metodövningar i historia 1. Historisk teori, metod och källkritik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1993
 • ISBN: 91-44-37741-X
 • Kommentar: Sid 9-39.
 • Författare/red: Wikander, C & Wikander, Ö
 • Titel: Antikens historia : Europa i vardande
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2003
 • ISBN: 91-47-05183-3
 • Kommentar: 281 sidor.
 • Författare/red: Åmark, K
 • Titel: Varför historia
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • ISBN: 978-91-44-05719-4
 • Kommentar: 103 sidor.
Moment 2
 • Författare/red: Bladh, M
 • Titel: Ekonomisk historia: Europa, Amerika och Kina under tusen år
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • ISBN: 978-91-44-06736-0
 • Kommentar: Sid 15-124.
 • Författare/red: Gustafsson, H
 • Titel: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 978-91-44-02731-9
 • Kommentar: Sid 13-144.
 • Författare/red: Harrison D
 • Titel: Europa i världen. Medeltiden
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2003
 • ISBN: 91-47-05187-6
 • Kommentar: 333 sidor.
 • Författare/red: Lindkvist, T & Sjöberg, M
 • Titel: Det svenska samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2006
 • ISBN: 91-44-01181-4
 • Kommentar: 432 sidor.
 • Författare/red: Rystad, G
 • Titel: Europa i världen 1500-1700. Expansion och integration
 • Ort: Stockholm,
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2004
 • ISBN: 91-47-05267-8
 • Kommentar: 241 sidor.
Moment 3
 • Författare/red: Bladh, M
 • Titel: Ekonomisk historia: Europa, Amerika och Kina under tusen år
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • ISBN: 978-91-44-06736-0
 • Kommentar: Sid 125-262.
 • Författare/red: Ekman, S m fl
 • Titel: Metodövningar i historia 1. Historisk teori, metod och källkritik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlittertur
 • Upplaga: 1993
 • ISBN: 91-44-37741-X
 • Kommentar: 2 utvalda övningar
 • Författare/red: Gustafsson, H
 • Titel: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 978-91-44-02731-9
 • Kommentar: Sid 145-237.
 • Författare/red: Hedenborg, S & Kvarnström, L
 • Titel: Det svenska samhället 1720-2010. Böndernas och arbetarnas tid
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2013
 • ISBN: 978-91-44-08063-5
 • Kommentar: Sid 13-248
 • Författare/red: Magnusson, T
 • Titel: Europa i världen ca 1700-1900. Revolution och nationalism
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 91-47-05223-6
 • Kommentar: Sid 248-351
Moment 4
 • Författare/red: Bladh, M
 • Titel: Ekonomisk historia: Europa, Amerika och Kina under tusen år
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • ISBN: 978-91-44-06736-0
 • Kommentar: Sid 263-449.
 • Författare/red: Ekman, S m fl
 • Titel: Metodövningar i historia 1. Historisk teori, metod och källkritik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlittertur
 • Upplaga: 1993
 • ISBN: 91-44-37741-X
 • Kommentar: 2 utvalda övningar
 • Författare/red: Gustafsson, H
 • Titel: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 978-91-44-02731-9
 • Kommentar: Sid 239-320.
 • Författare/red: Hedenborg, S & Kvarnström, L
 • Titel: Det svenska samhället 1720-2010. Böndernas och arbetarnas tid
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2013
 • ISBN: 978-91-44-08063-5
 • Kommentar: Sid 219-351
 • Författare/red: Karlsson, K-G
 • Titel: Europa och världen under 1900-talet
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2003
 • ISBN: 91-47-06680-6
 • Kommentar: 265 sidor.
Litteratur kan tillkomma på samtliga moment.