Historia GR (A), Demokrati och medborgarskap, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Historia GR (A), Demokrati och medborgarskap, 15 hp

History BA (A), Democracy and Citizenship, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI079G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Demokrati och medborgarskap
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-05-11
 • Senast ändrad: 2020-05-11
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om demokratins utveckling med tonvikt på perioden från 1800-talets mitt fram till idag. Sociala, kulturella, religiösa, ekonomiska och politiska villkor står i centrum. Hur kan vi förstå demokratins utformning i olika länder och hur demokratiseringsprocesser uppstår? Hur kan vi förklara de hot som finns mot den politiska demokratin?

Kursen lyfter fram demokratiseringsteorier på olika analysnivåer samt ger en grund för studenten att självständigt kunna använda de förvärvade kunskaperna i en analys av demokratins historiska utveckling i Sverige, Europa och andra delar av världen.

Kursen ges av ämnet historia men riktar sig också till studenter inom samhällsvetenskap och lärarutbildning.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
- redogöra för olika definitioner av demokrati- och medborgarskapsbegreppen
- redogöra för den demokratiska utvecklingen i Sverige och Västeuropa under 1800- och 1900-talen
- jämföra utvecklingen i Västeuropa med demokratiseringstendenser i andra delar av världen
- redogöra för olika demokratiseringsteorier samt självständigt kunna diskutera dem med utgångspunkt i historiska skeenden
- diskutera och jämföra hur demokratier skiljer sig åt vad gäller utformning, förutsättningar och grad av konsolidering
- analysera historiska sammanhang och processer av betydelse för dagens demokratidebatt

Innehåll

Kursen är indelad i två moment om vardera 7,5 hp.

1. Demokrati och medborgarskap i Sverige och Norden (Democracy and Citizenship in Sweden and the Nordic Region, 7,5 credits)
Demokrati- och medborgarskapsbegreppen introduceras och sätts i en historisk kontext. Vidare innehåller momentet en fördjupning av den svenska demokratin och demokratiseringsprocessen: förutsättningar och villkor på lokal, regional och nationell nivå. Fokus ligger dels på reformeringen av rösträtten, styrelseskicket och statsmakten i början av 1900-talet, dels på demokratins nutida tillstånd och utmaningar. Utvecklingen i de andra nordiska länderna berörs översiktligt.

2. Demokratiseringsprocesser i teori och praktik (Democratization in Theory and Practice, 7,5 credits)
Momentet belyser teorier om hur demokratiska system kan etableras och upprätthållas, hur olika faktorer i samhället påverkar det demokratiska systemets utformning samt vilka utmaningar demokratiska system har mötts av från 1800-talet och framåt. Det jämförande perspektivet är centralt: likheter/skillnader mellan länder, sammanhang och tidsperioder. Genom att studera utvecklingen i olika världsdelar övas den studerandes förmåga att självständigt kunna värdera och resonera kring bärkraften i olika teorier och förklaringsgrunder.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av nätbaserade föreläsningar, seminarier och gruppövningar. All undervisning sker via nätet.

Examination

2101: Demokrati och medborgarskap i Sverige och Norden, Inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examinationen genomförs i deletapper via skriftliga inlämningsuppgifter och forumdiskussioner

2102: Demokratiseringsprocesser i teori och praktik, Inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examinationen genomförs i deletapper via skriftliga inlämningsuppgifter och forumdiskussioner.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det . Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI057G, Historia GR (A), Demokrati och medborgarskap, 15 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Titel: Rösträtten 80 år: forskarantologi
 • Upplaga: 2001
 • Förlag: Justitiedepartementet
 • Kommentar: Valda artiklar, ca 100 sidor. Tillhandahålls via lärplattformen.
 • Författare/red: Barrling, Katarina & Holmberg, Sören (red.)
 • Titel: Demokratins framtid
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Sveriges riksdag
 • Kommentar: Valda artiklar, ca 100 sidor. Tillhandahålls via lärplattformen.
 • Författare: Harnesk, Börje
 • Artikeltitel: Lokalpolitisk kultur och praktik i fyra småstäder 1862-1910
 • Tidskrift: Mittuniversitetet
 • År/Volym/nr/sidor: 2014
 • Kommentar: 24 sidor. Tillhandahålls via lärplattformen
 • Författare/red: Holgersson, Ulrika & Wängnerud, Lena (red.)
 • Titel: Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Makadam förlag
 • Kommentar: Valda delar, ca 300 sidor. Tillhandahålls via lärplattformen
 • Författare/red: Lewin, Leif
 • Titel: Ideologi och strategi: svensk politik under 150 år
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Carlsson bokförlag
 • Kommentar: Valda delar, ca 160 sidor. Även tidigare upplagor kan användas.
 • Författare/red: Möller, Tommy
 • Titel: Svensk politisk historia: strid och samverkan under tvåhundra år
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar, ca 100 sidor, främst kap. 1-6. Även tidigare upplagor kan användas.
 • Författare: Nilsson, Göran B
 • Artikeltitel: Folkval och fyrkval 1863-1909: två rösträttssystem i teori och praktik
 • Tidskrift: Scandia
 • År/Volym/nr/sidor: 1964: s. 89-13
 • Kommentar: Tillhandahålls via lärplattformen
Moment 2
 • Författare/red: Andrén, Mats
 • Titel: Mellan deltagande och uteslutning: det lokala medborgarskapets dilemma
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Gidlunds
 • Kommentar: 150 sidor
 • Författare/red: Ekman, Joakim; Linde, Jonas; Sedelius, Thomas
 • Titel: Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 250 sidor
 • Författare/red: Haerpfer, Christian W & Welzel, Christian m. fl (red.)
 • Titel: Democratization
 • Upplaga: 2018 (Second Edition)
 • Förlag: Oxford University Press
 • Kommentar: Valda delar, ca 300 sidor
 • Författare/red: Potter, David; Goldblatt, David; Kiloh, Margaret
 • Titel: Democratization
 • Upplaga: 1997
 • Förlag: Polity Press
 • Kommentar: Valda delar, ca 300 sidor

Referenslitteratur

Moment 2
 • Författare/red: Manin, Bernard
 • Titel: Den representativa demokratins principer
 • Upplaga: 2002
 • Förlag: SNS förlag/Studentlitteratur
 • Kommentar: Finns även på engelska: The Principles of Representative Government

Enstaka artiklar/bokkapitel kan tillkomma, distribueras av undervisande lärare.

Moment 1: Tillkommer individuell fördjupningslitteratur om minst 150 sidor inom valbara inriktningar. Information ges av undervisande lärare i samband med kursstarten.

Sidan uppdaterades 2020-10-26