Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Folkhemmet och välfärdsstaten, 15 hp

History BA (A), "The People's home" and the Welfare State in Sweden, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI061G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Folkhemmet och välfärdsstaten
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-12-11
Fastställd: 2019-01-11
Senast ändrad: 2019-01-11
Giltig fr.o.m: 2019-05-27

Syfte

Kursen syftar till att ur ett historiskt perspektiv beskriva och analysera den svenska välfärdsstatens framväxt och funktionssätt i relation till samhällsutvecklingen under 1900-talet. I kursen studeras, med bakgrund i 1800-talets samhällsomdaningsprocesser, utvecklingen i Sverige från början av 1900-talet och fram till idag. Studenterna får analysera politiska, kulturella och socioekonomiska utvecklingslinjer och krafter som format dagens svenska välfärdsstat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- beskriva och diskutera centrala strukturomvandlingsprocesser,
- relatera dagens svenska välfärdsförhållanden till händelser och processer i det förflutna,
- jämföra den svenska välfärdsstatens framväxt med den i några andra länder,
- jämföra och kritiskt diskutera olika sätt att organisera välfärd,
- analysera historiska förklaringar om välfärdsstatens uppkomst och uttryck,
- reflektera över den svenska välfärdsstatens förutsättningar idag och i framtiden.

Innehåll

Kursen behandlar den svenska utvecklingen i ett jämförande perspektiv, där utvecklingen i Sverige jämförs mot Europa och Nordamerika. I kursen diskuteras samhällsutvecklingen ur ett långtidsperspektiv, och olika perspektiv och aspekter på välfärdsstaten och på den politiska och socioekonomiska omvandlingsprocessen introduceras och diskuteras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kommunikation sker via kursens lärplattform samt med webbinarieverktyg som Zoom och du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt fungerande mikrofon och headset.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt i form av PM-skrivande och webb-seminarier.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bergh, Andreas
Titel: Den kapitalistiska välfärdsstaten
Upplaga: 2015
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 194 sidor

Författare/red: Hedenborg, Susanna & Morell, Mats
Titel: Sverige: en social och ekonomisk historia
Upplaga: 2006
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 432 sidor, utvalda delar

Författare/red: Roine, Jesper
Titel: Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet: sammanfattning, svenskt perspektiv
Upplaga: 2015
Förlag: Volante
Kommentar: 115 sidor

Författare/red: Sejerstad, Francis
Titel: Socialdemokratins tidsålder: Sverige och Norge under 1900-talet
Upplaga: 2005
Förlag: Nya Doxa
Kommentar: 640 sidor

Författare/red: Åmark, Klas
Titel: Hundra år av välfärdspolitik: välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige
Upplaga: 2005
Förlag: Borea förlag
Kommentar: 343 sidor

Referenslitteratur

Ytterligare litteratur om ca 500 sidor tillkommer, via valbara inriktningar som meddelas av undervisande lärare.