Historia GR (A), Folkhemmet och välfärdsstaten, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Historia GR (A), Folkhemmet och välfärdsstaten, 15 hp

History BA (A), "The People's Home" and the Welfare State in Sweden, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI081G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Folkhemmet och välfärdsstaten
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-01
 • Fastställd: 2020-05-11
 • Senast ändrad: 2021-03-10
 • Giltig fr.o.m: 2021-06-01

Syfte

Kursen syftar till att ur ett historiskt perspektiv beskriva och analysera den svenska välfärdsstatens framväxt och funktionssätt i relation till samhällsutvecklingen under 1900-talet. I kursen studeras, med bakgrund i 1800-talets samhällsomdaningsprocesser, utvecklingen i Sverige från början av 1900-talet och fram till idag. Studenterna får analysera politiska, kulturella och socioekonomiska utvecklingslinjer och krafter som format dagens svenska välfärdsstat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- beskriva och diskutera centrala strukturomvandlingsprocesser,
- relatera dagens svenska välfärdsförhållanden till händelser och processer i det förflutna,
- jämföra den svenska välfärdsstatens framväxt med den i några andra länder,
- jämföra och kritiskt diskutera olika sätt att organisera välfärd,
- analysera historiska förklaringar om välfärdsstatens uppkomst och uttryck,
- reflektera över den svenska välfärdsstatens förutsättningar idag och i framtiden.

Innehåll

Kursen är indelad i två moment (moduler) om 7,5 poäng vardera, där det andra bygger vidare på det första. I modul 1, Välfärdsstatens grunder, (The foundations of the welfare state) ligger fokus på att lära sig de grundläggande begreppen, aktörerna, tidsperioderna och kontexterna.
I modul 2: välfärdsstaten i perspektiv (the welfare state in perspective), diskuteras det som man lärt sig i moment 1, dels utifrån ett kronologiskt perspektiv, alltså huruvida välfärdsstaten var en historisk parentes eller inte. Men också utifrån mer kritiska perspektiv som rör det specifikt ”svenska” och det specifikt ”socialdemokratiska” i det hela.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kommunikation sker via kursens lärplattform samt med webbinarieverktyg som Zoom och du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt fungerande mikrofon och headset.

Examination

2101: Välfärdsstatens grunder, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examinationen genomförs i deletapper via skriftliga inlämningsuppgifter och forumdiskussioner.

2102: Välfärdsstaten i perspektiv, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examinationen genomförs i deletapper via skriftliga inlämningsuppgifter och forumdiskussioner

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI061G, Historia GR (A), Folkhemmet och välfärdsstaten, 15 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Andersson, Jenny
 • Titel: När framtiden redan hänt: socialdemokratin och folkhemsnostalgin
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Ordfront
 • Kommentar: 235 sidor
 • Författare: Bengtsson, Erik
 • Artikeltitel: Sverige blev så jämlikt just därför att det tidigare varit så ojämlikt
 • Tidskrift: Respons
 • År/Volym/nr/sidor: 2019:5
 • Webbadress: http://tidskriftenrespons.se/artikel/sverige-blev-sa-jamlikt-just-darfor-att-det-tidigare-hade-varit-sa-ojamlikt/
 • Författare: Erixon, Lennart
 • Artikeltitel: The Rehn-Meidner model in Sweden: its rise, challenges and survival
 • Tidskrift: Journal of Economic Issues
 • År/Volym/nr/sidor: vol. 44, n:o 3 (2010), 676-714
 • Kommentar: Tillhandahålls via lärplattformen (38 sidor)
 • Författare/red: Hilson, Mary
 • Titel: The Nordic model: Scandinavia since 1945
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Reaktion
 • Kommentar: ca 180 sidor av 234 läses
 • Författare/red: Roine, Jesper
 • Titel: Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet: sammanfattning, svenskt perspektiv
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Volante
 • Kommentar: 115 sidor
 • Författare/red: Schön, Lennart
 • Titel: En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekler
 • Upplaga: 2000 eller senare
 • Förlag: SNS Förlag
 • Kommentar: 321 sidor
 • Författare/red: Therborn, Göran
 • Titel: Kapitalet, överheten och alla vi andra: klassamhället i Sverige - det rådande och det kommande
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Arkiv förlag
 • Kommentar: 173 sidor
 • Författare: Torstendahl, Rolf
 • Artikeltitel: "Sverige i ett europeiskt perspektiv - särväg eller huvudfåra?", i (red) Agrell, Wilhelm, Almqvist, Kurt & Glans, Kay, Den svenska framgångssagan?
 • Tidskrift: Fischer & Co
 • År/Volym/nr/sidor: 2001, s. 35-49
 • Författare/red: Åmark, Klas
 • Titel: Hundra år av välfärdspolitik: välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Borea förlag
 • Kommentar: 343 sidor

Referenslitteratur

Moment 2
 • Författare/red: Bengtsson, Erik
 • Titel: Världens jämlikaste land?
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Arkiv förlag
 • Kommentar: 271 sidor
Enstaka artiklar/bokkapitel kan tillkomma, distribueras av undervisande lärare.

Moment 1: Tillkommer individuell fördjupningslitteratur om minst 150 sidor inom valbara inriktningar. Information ges av undervisande lärare i samband med kursstarten.

Sidan uppdaterades 2021-03-10