Historia GR (A), Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Historia GR (A), Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp

History BA (A), The Holocaust and Genocide, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI083G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Förintelsen och andra folkmord
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-05-11
 • Senast ändrad: 2021-03-11
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-31

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper om aktuell forskning om Förintelsen under andra världskriget och andra folkmordskatastrofer i historien.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande

- kunna beskriva och jämföra olika tolkningar av Förintelsen
- kunna beskriva och jämföra ett antal folkmord under modern tid

Innehåll

Kursen består av ett moment där företeelser om Förintelsen och andra folkmord studeras och belyses med utgångspunkt i aktuell forskning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Nätbaserade föreläsningar samt
obligatoriska nätbaserade seminarier

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Examinationen genomförs i deletapper via skriftliga inlämningsuppgifter och forumdiskussioner.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är lämplig som fortbildningskurs för verksamma lärare.

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte tillgodoräknas i Historia GR (A), 30 hp och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI051G, Historia GR (A), Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Brown, Sara E.
 • Titel: Gender and the Genocide in Rwanda. Women as Rescuers and Perpetrators
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Routledge
 • Webbadress: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/43923/external_content.pdf?sequence=1
 • Kommentar: 290 sidor, läses i urval
 • Författare: Brown, Sara E.
 • Artikeltitel: They Forgot Their Role’: Women Perpetrators of the Holocaust and the Genocide Against the Tutsi in Rwanda
 • Tidskrift: Journal of Perpetrator Research
 • År/Volym/nr/sidor: 2020, 3 (1), sid. 156-185
 • Webbadress: https://www.researchgate.net/publication/341230840_They_Forgot_Their_Role_Women_Perpetrators_of_the_Holocaust_and_the_Genocide_Against_the_Tutsi_in_Rwanda
 • Författare/red: Browning, Christopher R.,
 • Titel: Ordinary men. Reserve Police Battalion 101 and the final solution in Poland
 • Upplaga: 2001
 • Förlag: Penguin Books Ltd
 • Kommentar: Även den svenska utgåvan "Helt vanliga män: reservbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen" kan användas. Boken är dock slut på förlaget.
 • Författare/red: Herf, Jeffrey,
 • Titel: The Jewish Enemy. Nazi Propaganda during World War II and the Holocaust
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: The Belknap Press
 • Författare/red: Karlsson, Klas-Göran
 • Titel: De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon: det armeniska folkmordet och dess efterbörd
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Atlantis
 • Författare/red: Naimark, Norman M
 • Titel: Stalin´s Genocides
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Princeton University Press
 • Författare/red: Palosuo, Laura
 • Titel: Yellow Stars and Trouser Inspections. Jewish Testimonies from Hungary, 1920–1945
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Uppsala universitet
 • Webbadress: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:171484/FULLTEXT01.pdf
 • Kommentar: 290 sidor, läses i urval
Moment 1
 • Författare: Overy, Richard
 • Artikeltitel: "Ordinary Men", Extraordinary Circumstances: Historians, Social Psychology, and the Holocaust
 • Tidskrift: Journal of Social Issues
 • År/Volym/nr/sidor: 2014:70, 515-530
 • Kommentar: Artikel tillhandahålls via lärplattformen.

Enstaka artiklar/bokkapitel kan tillkomma, distribueras av undervisande lärare.

Sidan uppdaterades 2021-03-11