Kursplan

Kursplan för Historia GR (A), Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp

History Ba (A), The Holocaust and Genocide, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI051G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Förintelsen och andra folkmord
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-09-01
 • Fastställd: 2017-03-01
 • Senast ändrad: 2017-03-01
 • Giltig fr.o.m: 2017-06-01

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper om aktuell forskning om Förintelsen under andra världskriget och andra folkmordskatastrofer i historien.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande

- kunna beskriva och jämföra olika tolkningar av Förintelsen
- kunna beskriva och jämföra ett antal folkmord under modern tid

Innehåll

Kursen består av ett moment där företeelser om Förintelsen och andra folkmord studeras och belyses med utgångspunkt i aktuell forskning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Nätbaserade föreläsningar samt
obligatoriska nätbaserade seminarier

Examination

Examinationen sker via skriftliga hemuppgifter som utgår från kurslitteratur och föreläsningar.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www. miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Browning, Christopher R.,
 • Titel: Ordinary men. Reserve Police Battalion 101 and the final solution in Poland
 • Förlag: Penguin Books Ltd
 • Upplaga: 2001
 • Kommentar: Även den svenska utgåvan "Helt vanliga män: reservbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen" kan användas. Boken är dock slut på förlaget.
 • Författare/red: Herf, Jeffrey,
 • Titel: The Jewish Enemy. Nazi Propaganda during World War II and the Holocaust
 • Förlag: The Belknap Press
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Karlsson, Klas-Göran
 • Titel: De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon: det armeniska folkmordet och dess efterbörd
 • Förlag: Atlantis
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Naimark, Norman M
 • Titel: Stalin´s Genocides
 • Förlag: Princeton University Press
 • Upplaga: 2011
Ytterligare litteratur kan tillkomma.
Övrig information
Kursen är lämplig som fortbildningskurs för verksamma lärare.

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte tillgodoräknas i Historia GR (A), 30 hp och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).