Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Historia GR (A), Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp

History BA (A), The Holocaust and Genocide, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI083G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Förintelsen och andra folkmord
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-05-11
 • Senast ändrad: 2020-05-11
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper om aktuell forskning om Förintelsen under andra världskriget och andra folkmordskatastrofer i historien.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande

- kunna beskriva och jämföra olika tolkningar av Förintelsen
- kunna beskriva och jämföra ett antal folkmord under modern tid

Innehåll

Kursen består av ett moment där företeelser om Förintelsen och andra folkmord studeras och belyses med utgångspunkt i aktuell forskning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Nätbaserade föreläsningar samt
obligatoriska nätbaserade seminarier

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är lämplig som fortbildningskurs för verksamma lärare.

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte tillgodoräknas i Historia GR (A), 30 hp och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI051G, Historia GR (A), Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Browning, Christopher R.,
 • Titel: Ordinary men. Reserve Police Battalion 101 and the final solution in Poland
 • Förlag: Penguin Books Ltd
 • Upplaga: 2001
 • Kommentar: Även den svenska utgåvan "Helt vanliga män: reservbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen" kan användas. Boken är dock slut på förlaget.
 • Författare/red: Herf, Jeffrey,
 • Titel: The Jewish Enemy. Nazi Propaganda during World War II and the Holocaust
 • Förlag: The Belknap Press
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Karlsson, Klas-Göran
 • Titel: De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon: det armeniska folkmordet och dess efterbörd
 • Förlag: Atlantis
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Naimark, Norman M
 • Titel: Stalin´s Genocides
 • Förlag: Princeton University Press
 • Upplaga: 2011
Moment 1
 • Författare: Overy, Richard
 • Artikeltitel: "Ordinary Men", Extraordinary Circumstances: Historians, Social Psychology, and the Holocaust
 • År/Volym/nr/sidor: Journal of Social Issues
 • Tidskrift: 2014:70, 515-530
 • Kommentar: Artikel tillhandahålls via lärplattformen.
Enstaka artiklar/bokkapitel kan tillkomma, distribueras av undervisande lärare.