Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Historia GR (A), Historisk kriminologi: Brottslighet och social kontroll under medeltid och tidigmodern tid, 7,5 hp

History BA (A), Historical Criminology: Crime and Social Control during the Middle Ages and Early Modern Period, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI114G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Historisk kriminologi: Brottslighet och social kontroll under medeltid och tidigmodern tid
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-11-02
 • Fastställd: 2021-03-09
 • Senast ändrad: 2021-03-09
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen syftar dels till att synliggöra och problematisera kriminalitetens utveckling, orsaker och konsekvenser, dels till att analysera social kontroll och påföljdssystemet i Sverige och Europa under medeltid och tidigmodern tid.

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs:
- uppvisa förmåga att översiktligt redogöra för förändringar i brottslighetens volym och struktur i Sverige och övriga Europa från medeltiden till 1700-talets slut,
- uppvisa förmåga att diskutera hur synen på vad som bedömts som brottsligt beteende varierat mellan olika samhällen och tidsperioder,
- kunna analysera förändringar dels i samhällens social kontroll, dels i straffsystem över den aktuella tidsperioden.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om kriminalitetens utveckling i Sverige och övriga Europa under medeltid och tidigmodern tid. Kursen belyser också förändringar över tid och skillnader mellan olika samhällen beträffande social kontroll, straffsystem och offentlig kontrollapparat.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom seminarier samt skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om inte särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Annika Sandén
 • Titel: Missdådare : brott och människoöden i Sverige omkring 1600
 • Förlag: Bokförlaget Atlantis
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: 275 sidor
 • Författare/red: Karin Hassan Jansson & Jonas Lindström
 • Titel: Horet i Hälsta: En sann historia från 1600-talet
 • Förlag: Natur Kultur Allmänlitteratur
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: 237 sidor
 • Författare/red: Sofia Holmlund & Annika Sandén (red.)
 • Titel: Usla, elända och arma : samhällets utsatta under 700 år
 • Förlag: Natur Kultur Allmänlitteratur
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: 423 sidor, utvalda delar
 • Författare/red: Trevor Dean
 • Titel: Crime in Medieval Europe
 • Förlag: TAYLOR AND FRANCIS
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: 206 sidor, tillgänglig som e-bok
Artiklar kan tillkomma.