Historia GR (A), Historisk kriminologi: Kvinnor som gärningspersoner och brottsoffer i svensk historia, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Historia GR (A), Historisk kriminologi: Kvinnor som gärningspersoner och brottsoffer i svensk historia, 7,5 hp

History BA (A), Historical Criminology: Women as Perpetrators and Victims of Crime in Swedish History, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI115G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Historisk kriminologi: Kvinnor som gärningspersoner och brottsoffer i svensk historia
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-11-02
 • Fastställd: 2021-03-09
 • Senast ändrad: 2021-11-11
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-11

Syfte

Kursens övergripande syfte är att belysa och problematisera dels kvinnor som gärningspersoner, dels som offer för brott, i Sverige från senmedeltiden till idag.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs:
- kunna diskutera hur synen på dels brottsligt beteende, dels på kvinnor som gärningspersoner och brottsoffer, förändrats över tid,
- kunna analysera brottslighet och dess förändring över tid utifrån ett könsperspektiv,
- kunna kritiskt diskutera orsaker till kvinnors brottslighet över tid,
- kunna diskutera påföljdssystemets förändring över tid för kvinnliga gärningspersoner.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur synen på brott förändrats över tid, från medeltiden till idag. Vidare ger kursen kunskaper om hur kvinnors brottslighet och utsatthet för brott varierat över tid och mellan olika samhällen. Kursen är inriktad mot i huvudsak svenska förhållanden.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom seminarier samt skriftliga uppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om inte särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bergenlöv, Eva, Lindstedt Cronberg, Marie & Österberg, Eva
 • Titel: Offer för brott: våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid
 • Upplaga: 2002
 • Förlag: Lund: Nordic Academic Press
 • Kommentar: 321 sidor. Finns även som e-bok.
 • Författare/red: Dahlgren, Eva F.
 • Titel: Fallna kvinnor: när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Thoren & Lindskog
 • Kommentar: 350 sidor,finns även som e-bok
 • Författare/red: Inger Lövkrona m fl.
 • Titel: Mord, misshandel och sexuella övergrepp : historiska och kulturella perspektiv på kön och våld
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Nordic Academic Press
 • Kommentar: 238 sidor
 • Författare/red: Roddy Nilsson & Marie Eriksson
 • Titel: Ilska, desperation och lömska försåt : våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Nordic Academic Press
 • Kommentar: 261 sidor, finns även som e-bok
 • Författare/red: Sandén, Annika
 • Titel: Missdådare: brott och människoöden i Sverige omkring 1600
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Stockholm: Atlantis
 • Kommentar: 275 sidor. Finns även som e-bok.
Artiklar kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2021-11-11