Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Introduktion till historiestudier, Antiken till cirka 800 efter Kristus, 7,5 hp

History BA (A), Introduction to Historical Studies. Ancient history to AD 800, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI046G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktion till historiestudier, Antiken till cirka 800 efter Kristus
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-09-05
Fastställd: 2013-02-06
Senast ändrad: 2013-06-18
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Syftet med kursen är att dels ge en introduktion till akademiska studier i historia, dels att ge en översiktlig orientering av olika samhällens uppkomst och utveckling under äldre tid.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande
- utifrån innehållsbeskrivningarna i kursens kronologiska moment
kunna översiktligt redogöra för grundläggande historiska sammanhang,
strukturer och förändringsprocesser samt analytiskt ordna fakta i
förklarande sekvenser
- kunna relatera det nutida samhället och dess kultur till företeelser och
processer i det förflutna
- kunna tillämpa grundläggande källkritiska kriterier på historiskt
källmaterial.

Innehåll

Kursen är en introduktion till studier i historia och en orientering om källor till historien samt grundläggande källkritiska förhållningssätt. Momentet innehåller också ett översiktligt studium av villkoren för komplexa samhällssystems uppkomst, de antika grekiska och romerska samhällenas utveckling och kulturliv, samt religiösa och filosofiska tankeströmningar i äldre tid.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatorisk.

Examination

Examination sker skriftligt via en saltentamen eller hemuppgift samt muntligen via seminarium.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Ekman, S m fl, Metodövningar i historia 1. Historisk teori, metod och källkritik, Lund, Studentlitteratur, 1993, ISBN 91-44-37741-X

Kommentar: Sid 9-39.

Wikander, C & Wikander, Ö, Antikens historia : Europa i vardande, Stockholm, Liber, 2003, 91-47-05183-3

Kommentar: 281 sidor.

Åmark, K, Varför historia, Lund, Studentlitteratur, 978-91-44-05719-4

Kommentar: 103 sidor.

Fördjupningslitteratur tillkommer.