Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Karolinsk krigföring, 7,5 hp

History BA (A), Swedish Warfare in the late 17th Century, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI058G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Karolinsk krigföring
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-11-10
Fastställd: 2017-11-15
Senast ändrad: 2017-11-15
Giltig fr.o.m: 2018-05-01

Syfte

Kursen syftar dels till att synliggöra och problematisera karolinsk krigföring (åren 1680-1718); taktiskt, strategiskt och logistiskt, dels till att belysa arméns sociala organisation och att problematisera deras föreställningsvärld.

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs:
- uppvisa förmåga att problematisera det ”lilla kriget”, som den karolinska armén involverades i skuggan av fältslagen och belägringarna
- uppvisa förmåga att problematisera den karolinska arméns taktik och logistik
- uppvisa förmåga att redogöra för den karolinska arméns sociala organisation
- uppvisa förmåga att problematisera den karolinske soldatens föreställningsvärld

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om den karolinska arméns taktik, logistik samt förmåga att hantera det ”lilla kriget”. Kursen ger även kunskaper om arméns sociala organisation och föreställningsvärld.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Nätbaserade föreläsningar och seminarier

Examination

Examination sker skriftligt via hemuppgifter.
Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställas till den instans som utser examinator.

Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Artéus, Gunnar
Titel: Krigsteori och historiska förklaringar II, Karolinsk och europeisk stridstaktik 1700-1712
Upplaga: 1972
Förlag: Historiska institutionen i Göteborg
Kommentar: Tillhandahålls digitalt i kursplattformen

Författare/red: Ericson, Lars
Titel: Svenska knektar: Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred
Upplaga: 1995
Förlag: Historiska media
Kommentar: Valda delar, ca 275 sidor

Författare: Perlestam, Magnus
Artikeltitel: "fienden hade doch intet det hiertat att attaquera mig" Den karolinske krigarens syn på ett modigt beteende
Tidskrift: Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka, redaktör: Welinder, Stig
År/Volym/nr/sidor: Almqvist& Wiksell 2003
Kommentar: Tillhandahålls digitalt i kursplattformen

Författare/red: Perlestam, Magnus
Titel: Det lilla kriget under det stora nordiska kriget, åren 1702-1709
Kommentar: Opublicerat manus, tillhandahålls digitalt i kursplattformen

Författare/red: Perlestam, Magnus
Titel: Lydnad i Karolinernas tid
Upplaga: 2008
Förlag: Nordic Academic Press

Övrig information

Detta är en s.k. breddkurs och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).