Historia GR (A), Karolinsk krigföring, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Historia GR (A), Karolinsk krigföring, 7,5 hp

History BA (A), Swedish Warfare in the Late 17th Century, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI090G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Karolinsk krigföring
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-05-12
 • Senast ändrad: 2020-05-12
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursen syftar dels till att synliggöra och problematisera karolinsk krigföring (åren 1680-1718) taktiskt, strategiskt och logistiskt, dels till att synliggöra och problematisera armens sociala organisation och föreställningsvärld.

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs:
- uppvisa förmåga att problematisera det ”lilla kriget”
- uppvisa förmåga att problematisera den karolinska arméns taktik och logistik
- uppvisa förmåga att problematisera den karolinska arméns sociala organisation
- uppvisa förmåga att problematisera den karolinske soldatens föreställningsvärld

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om den karolinska arméns taktik, logistik samt förmåga att hantera det ”lilla kriget”. Kursen ger även kunskaper om arméns sociala organisation och föreställningsvärld.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Nätbaserade föreläsningar och seminarier.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker skriftligt via hemuppgifter.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det . Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI058G, Historia GR (A), Karolinsk krigföring, 7,5 hp.

Detta är en s.k. breddkurs och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Artéus, Gunnar
 • Titel: Krigsteori och historiska förklaringar II, Karolinsk och europeisk stridstaktik 1700-1712
 • Upplaga: 1972
 • Förlag: Historiska institutionen i Göteborg
 • Kommentar: Tillhandahålls digitalt i kursplattformen
 • Författare/red: Ericson, Lars
 • Titel: Svenska knektar: Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred
 • Upplaga: 1995
 • Förlag: Historiska media
 • Kommentar: Valda delar, ca 275 sidor
 • Författare: Perlestam, Magnus
 • Artikeltitel: "fienden hade doch intet det hiertat att attaquera mig" Den karolinske krigarens syn på ett modigt beteende
 • Tidskrift: Almqvist& Wiksell 2003
 • År/Volym/nr/sidor: Män och manligheter från vikingar till Kalle Anka, redaktör: Welinder, Stig
 • Kommentar: Tillhandahålls digitalt i kursplattformen
 • Författare: Perlestam, Magnus
 • Artikeltitel: ”Ogifta Kristina brukar – har intet folck sig till hielp”. Änkor, hustrur och pigor som gårdsförvaltare
 • Tidskrift: i Jämmerdal och fröjdesal, red. Österberg, E.
 • År/Volym/nr/sidor: 1997
 • Kommentar: Tillhandahålls digitalt i kursplattformen
 • Författare/red: Perlestam, Magnus
 • Titel: Det lilla kriget under det stora nordiska kriget, åren 1702-1709
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Nordic Academic Press
 • Författare/red: Perlestam, Magnus
 • Titel: Lydnad i Karolinernas tid
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Nordic Academic Press
 • Författare: Sjöberg, M
 • Artikeltitel: ”Stora nordiska kriget i en dagbok och ett brev. Homosocialitet och hushåll i den svenska armén”
 • Tidskrift: Historisk Tidskrift
 • År/Volym/nr/sidor: 2008

Referenslitteratur

 • Författare/red: Larsson, O
 • Titel: Stormaktens sista krig: Sverige och stora nordiska kriget 1700-1721
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Historiska media

Litteratur och annat undervisningsmaterial kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2020-10-26