Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Kriminalitetshistoria, 7,5 hp

History (BA), Crime and Control in Swedish History, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI039G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Kriminalitetshistoria
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2011-09-30
Senast ändrad: 2013-06-17
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar dels till att synliggöra och problematisera kriminalitetens utveckling, orsaker och konsekvenser i Sverige och Europa från medeltiden till våra dagar, dels till att under denna period analysera förändringar i den sociala kontrollen och i den förda kriminalpolitiken

Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs:
- uppvisa förmåga att diskutera hur synen på vad som är brottsligt beteende
varierat mellan olika samhällen och tidsperioder,
- uppvisa förmåga att översiktligt redogöra för långsiktiga förändringar i
brottslighetens art och grad i Sverige och övriga Europa
- kunna analysera förändringar i den sociala kontrollen över tiden,
- kunna diskutera och problematisera kriminalpolitikens betydelse för
brottslighetens grad, art och utveckling

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om kriminalitetens utveckling i Sverige och övriga Europa från medeltiden till våra dagar. Kursen belyser också förändringar över tid i den sociala kontrollen, i den offentliga kontrollapparaten och inom kriminalpolitiken.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en nätkurs och all undervisning sker via webben. En undervisningsplattform finns på webCt med föreläsningar, diskussionsforum, seminarier och examinationer.

Examination

Examination sker genom skriftlig hemtentamen samt PM.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Andersson, Robert och Nilsson, Roddy, Svensk kriminalpolitik, Malmö, Liber, 2009

Kommentar: 264 sidor.

Bergenlöv, Eva och Lindstedt Cronberg, Marie och Österberg, Eva, Offer för brott. Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid, Lund, Nordic Academic Press, 2009, 978-91-85509-21-8

Kommentar: 321 sidor.

Johnson, Eric A. och Monkkonen, Eric H. och Sundin, Jan, The Civilization of Crime. Violence in Town and Country Since the Middle Ages, Urbana, University of Illinois Press, 1996, 0-252-02242-4

Kommentar: 304 sidor.

Österberg, Eva, Brott och rättspraxis i det förindustriella samhället (i Historisk Tidskrift nr 2, 1993)

Kommentar: 30 sidor. Artikel. Distribueras av institutionen.

Österberg, Eva, Kontroll och kriminalitet i Sverige från medeltiden till nutiden. Tendenser och tolkningar (i Scandia nr 1, 1991)

Kommentar: 30 sidor. Artikel. Distribueras av institutionen.

Österberg, Eva och Sogner, Solvi (red), People Meet the Law, Oslo, Universitetsforlaget, 2000

Kommentar: 301 sidor.

Eventuellt tillkommer ytterligare någon artikel, som distribueras av institutionen.

Övrig information

Detta är en sk breddkurs och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).