Historia GR (A), Kriminalitetshistoria, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Historia GR (A), Kriminalitetshistoria, 7,5 hp

History BA (A), Crime and Control in Swedish History, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI094G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kriminalitetshistoria
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-01
 • Fastställd: 2020-05-12
 • Senast ändrad: 2020-05-12
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursen syftar dels till att synliggöra och problematisera kriminalitetens utveckling, orsaker och konsekvenser i Sverige och Europa från medeltiden till våra dagar, dels till att under denna period analysera förändringar i den sociala kontrollen och i den förda kriminalpolitiken.

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs:
- uppvisa förmåga att diskutera hur synen på vad som är brottsligt beteende varierat mellan olika samhällen och tidsperioder,
- uppvisa förmåga att översiktligt redogöra för långsiktiga förändringar i brottslighetens art och grad i Sverige och övriga Europa,
- kunna analysera förändringar i den sociala kontrollen över tiden,
- kunna diskutera och problematisera kriminalpolitikens betydelse för brottslighetens grad, art och utveckling.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om kriminalitetens utveckling i Sverige och övriga Europa från medeltiden till våra dagar. Kursen belyser också förändringar över tid i den sociala kontrollen, i den offentliga kontrollapparaten och inom kriminalpolitiken.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är en nätkurs och all undervisning sker via webben. En undervisningsplattform finns tillgänglig med föreläsningar, diskussionsforum, seminarier och examinationer.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker genom skriftlig hemtentamen samt PM.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det . Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Detta är en s.k. breddkurs och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI039G, Historia GR (A), Kriminalitetshistoria, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Andersson, Robert och Nilsson, Roddy
 • Titel: Svensk kriminalpolitik
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: 334 sidor
 • Författare/red: Dahlgren, Eva F.
 • Titel: Fallna kvinnor: när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Thoren & Lindskog
 • Kommentar: 350 sidor
 • Författare/red: Sandén, Annika
 • Titel: Missdådare: brott och människoöden i Sverige omkring 1600
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Atlantis
 • Kommentar: 275 sidor
 • Författare/red: Sarnecki, Jerzy
 • Titel: Brottsligheten och samhället
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 210 sidor
 • Författare/red: von Hofer, Hanns
 • Titel: Brott och straff i Sverige: historisk kriminalstatistik 1750-2010
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
 • Kommentar: Elektronisk resurs: http://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.88252.1337171877!/menu/standard/file/2011_Brott-o-Straff.pdf
Eventuellt tillkommer ytterligare någon artikel, som distribueras av institutionen.

Sidan uppdaterades 2020-10-26