Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Latinamerikansk historia och kultur, 7,5 hp

History BA (A), Latin American History and Culture, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI020G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Latinamerikansk historia och kultur
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-09-12
Fastställd: 2008-04-05
Senast ändrad: 2013-06-17
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen är en fristående kurs som syftar till att ge den studerande en översiktlig kunskap om latinamerikansk historia och kultur, med tonvikt på den senare tidens utveckling.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- redogöra för de övergripande dragen i latinamerikansk historia
- reflektera över latinamerikansk kultur och dess relation till latinamerikansk
historia
- redovisa grundläggande kunskap om hur historia och tolkningen av historia
influerar och påverkar samtida latinamerikansk kultur
- redovisa grundläggande kunskap om latinamerikansk kultur- och
samhällsutveckling, framförallt senare tids utveckling

Innehåll

Studenterna får fördjupa sig i latinamerikansk historia utifrån ett flertal perspektiv, med betoning på utveckling under senare tid och samtid. Kursen behandlar såväl allmänna historiska perspektiv, som sådana som specifikt behandlar kulturella aspekter och dessas relation till historia och historiska processer.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är ortsoberoende och kontakt mellan student och lärare sker primärt via nätet.

Examination

Examinationen sker skriftligt eller muntligt.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Chasteen, John Charles, Latinamerikas historia, Lund, Historiska Media, 2003

Kommentar: 360 sidor.

Keen, Benjamin & Haynes, Keith, A History of Latin America, Boston, Houghton Mifflin, 2004

Kommentar: 593 sidor.

Retsö, Dag, Femhundra år av latinamerikansk historia, Studentlitteratur, 2010

Kommentar: 347 sidor

Övrig information

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte tillgodoräknas i Historia GR (A), 30 högskolepoäng och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).