Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Medeltid och tidigmodern tid, cirka 800-1750, 7,5 hp

History BA (A), Medieval and Early Modern History 800 AD to 1800, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI045G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Medeltid och tidigmodern tid, cirka 800-1750
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-09-05
Fastställd: 2013-02-06
Senast ändrad: 2013-06-18
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Syftet med kursen är att att ge en allmän belysning av hög- och senmedeltiden samt av renässansens och barockens tidevarv, med tonvikt lagd på europeisk historia, kyrka, stat och mötet med andra kulturer och religioner.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande
- kunna översiktligt redogöra för grundläggande historiska sammanhang,
strukturer och förändringsprocesser samt analytiskt ordna fakta i
förklarande sekvenser
- kunna relatera det nutida samhället och dess kultur till företeelser och
processer under perioden
- kunna tillämpa grundläggande källkritiska kriterier på historiskt
källmaterial.

Innehåll

Kursen innebär ett översiktligt studium av hög- och senmedeltiden samt av renässansens och barockens tidevarv, med tonvikt lagd på europeisk historia, kyrka, stat och mötet med andra kulturer och religioner.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatorisk.

Examination

Examination sker skriftligt via en saltentamen eller hemuppgift samt muntligen via seminarium.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Bladh, M, Ekonomisk historia: Europa, Amerika och Kina under tusen år, Lund, Studentlitteratur, 978-91-44-06736-0

Kommentar: Sid 15-124.

Gustafsson, H, Nordens historia. En europeisk region under 1200 år, Lund, Studentlitteratur, 2007, 978-91-44-02731-9

Kommentar: Sid 13-144.

Harrison D, Europa i världen. Medeltiden, Stockholm, Liber, 2003, 91-47-05187-6

Kommentar: 333 sidor.

Lindkvist, T & Sjöberg, M, Det svenska samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid, Lund, Studentlitteratur, 2009, 91-44-05327-4

Kommentar: 432 sidor.

Rystad, G, Europa i världen 1500-1700. Expansion och integration, Stockholm, Liber, 2004, 91-47-05267-8

Kommentar: 241 sidor.

Fördjupningslitteratur tillkommer.