Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp

History BA (A), Military history, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI008G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Militärhistoria
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-11
Fastställd: 2007-04-01
Senast ändrad: 2013-06-14
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen är en fristående kurs som syftar till att den studerande skall få en övergripande orientering i den militärhistoriska utvecklingen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande
- kunna redogöra för den västerländska land- och sjöbaserade
krigföringen, från antiken till vår samtid
- kunna redogöra för den land- och sjöbaserade krigföringen,
som låg före den västerländska krigskonstens frambrytning
- kunna jämföra den västerländska krigföringen med andra sätt
att strida

Innehåll

Kursen utgörs av fem (5) delmoment som ger en orientering om militärhistorisk utveckling från äldre tid till vår samtid, med betoning på strategi, logistik, taktik och militär organisation. I fokus står den västerländska land- och sjöbaserade krigskonsten

De olika delmomenten är
1. Krigföring under flodkulturerna och antiken (ca. 7000 f.kr - 500 e.kr), 2.5 hp
2. Krigföring under medeltiden, 1.25 hp
3. Krigföring under tidigmodern tid, 1.25 hp
4. Krigföring under industrialiseringens Era, 1.25 hp
5. Krigföring under vår samtid, 1.25 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Studenten kan välja att examinera hela momentet eller ett delmoment i taget. Examinationen sker skriftligen, oavsett om studenten väljer att examinera hela momentet eller varje delmoment för sig.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1

Red Parker, Geoffrey, The Cambridge Illustrated History of Warfare. The Triumph of the West, Cambridge University Press, 2000

Kommentar: s. 2-68.

Moment 2

Keegan, John, The face of a battle: a study of Agincourt, Waterloo and the Somme, 2004, Pimlico

Kommentar: s. 79-116

Red Parker, Geoffrey, The Cambridge Illustrated History of Warfare. The Triumph of the West, Cambridge University Press, 2000

Kommentar: s. 68-111

Moment 3

Keegan, John, Battle at sea: from man of war to submarine, 2004, Vintage

Kommentar: s. 9-95.

Keegan, John, The face of a battle: a study of Agincourt, Waterloo and the Somme, 2004, Pimlico

Kommentar: s. 117-203

Red Parker, Geoffrey, The Cambridge Illustrated History of Warfare. The Triumph of the West, Cambridge University Press, 2000

Kommentar: s. 112-213

Moment 4

Red Parker, Geoffrey, The Cambridge Illustrated History of Warfare. The Triumph of the West, Cambridge University Press, 2000

Kommentar: s. 216-265

Moment 5

Keegan, John, Battle at sea: from man of war to submarine, 2004, Vintage

Kommentar: s. 97-275.

Keegan, John, The face of a battle: a study of Agincourt, Waterloo and the Somme, 2004, Pimlico

Kommentar: s. 204-295.

Red Parker, Geoffrey, The Cambridge Illustrated History of Warfare. The Triumph of the West, Cambridge University Press, 2000

Kommentar: s. 266-373.

Övrig information

Kursen är en så kallad breddkurs och kan inte tillgodoräknas i Historia GR (A), 30 hp och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).