Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Modern historia från ca 1750 fram till första världskriget, 7,5 hp

History (BA), Modern History from about 1750 to the First World War, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI049G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Modern historia från ca 1750 fram till första världskriget
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2015-09-01
Fastställd: 2016-03-11
Senast ändrad: 2016-03-11
Giltig fr.o.m: 2016-06-02

Syfte

Syftet med kursen är att ge en allmän belysning av den politiska, ekonomiska och ideologiska utvecklingen ca 1750 fram till första världskriget, internationellt, nordiskt och nationellt.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande
- kunna översiktligt redogöra för grundläggande historiska sammanhang,
strukturer och förändringsprocesser samt analytiskt ordna fakta i
förklarande sekvenser
- kunna relatera det nutida samhället och dess kultur till företeelser och processer
under perioden
- kunna tillämpa grundläggande källkritiska kriterier på historiskt källmaterial.

Innehåll

Kursen belyser den politiska, ekonomiska och ideologiska utvecklingen, huvuddragen i den internationella politiken och bakgrunden fram till första världskriget samt grunddragen i de nordiska ländernas historia.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Deltagande vid seminarieövningar och redovisningar är obligatorisk.

Examination

Examination sker skriftligt via en saltentamen eller hemuppgift samt muntligen via seminarium.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bladh, Mats
Titel: Ekonomisk historia: Europa, Amerika och Kina under tusen år
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Sid 125-262

Författare/red: Ekman, Stig m fl
Titel: Metodövningar i historia 1. Historisk teori, metod och källkritik
Upplaga: 1993
Kommentar: Två utvalda övningar

Författare/red: Gustafsson, Harald
Titel: Nordens historia. En euorpeisk region under 1200 år
Upplaga: 2007
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Sid 145-237

Författare/red: Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars
Titel: Det svenska samhället 1720-2010. Böndernas och arbetarnas tid
Upplaga: 2013
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Sid 13-248

Författare/red: Magnusson, Thomas
Titel: Europa i världen ca 1700-1900. Revolution och nationalism
Upplaga: 2007
Förlag: Liber
Kommentar: 275 sidor

Eventuell fördjupningslitteratur kan tillkomma.

Övrig information

Kursen kan tillgodoräknas i Historia GR (A), 30 hp vid Mittuniversitetet.