Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Museet som lärmiljö: didaktiska perspektiv, 7,5 hp

History BA (A), The Museum as a Learning Environment: Didactic Perspectives, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI063G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Museet som lärmiljö: didaktiska perspektiv
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-11-06
Fastställd: 2018-12-02
Senast ändrad: 2018-12-02
Giltig fr.o.m: 2019-06-03

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande historiedidaktiska och kultur¬pedagogiska kunskaper om museers publika verksamhet. I fokus är museernas pedagogiska arbete för barn och unga. Kursen syftar vidare till att främja deltagarnas förmåga att värdera och problematisera innehållet i utställningar. Kursen ska även bidra till att de studerande utvecklar kunskaper om samverkan mellan skola och museisektorn.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:
- beskriva vad som avses med historiedidaktik och kulturpedagogik,
- värdera och problematisera utställningar med utgångspunkt i historiedidaktiska och kulturpedagogiska frågeställningar,
- reflektera över skolans mål i relation till museernas verksamhet,
- peka på möjligheter och begränsningar i museernas pedagogiska verksamhet,
- uttrycka sig i tal och skrift på ett strukturerat och reflekterande sätt.

Innehåll

Kursen är en breddkurs och fokuserar på museers publika verksamhet för barn och unga. Den ges av ämnet historia och vänder sig till studenter i historia, museologi och pedagogik samt till yrkesverksamma pedagoger inom såväl skola som vid museer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursioner. Kursen har två obligatoriska fysiska sammankomster förlagda till museer i regionen. I samband med dess arrangeras också föreläsningar och seminarier. Övrig kommunikation sker via kursens lärplattform samt med webbinarieverktyg som Zoom och du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt fungerande mikrofon och headset.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. I examinationen ingår även att genomföra och dokumentera utställningsanalyser.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Gosselin, Viviane & Livingstone, Phaedra (red.)
Titel: Museums and the past: constructing historical consciousness
Upplaga: 2016
Förlag: UBC Press
Kommentar: 299 sidor

Författare/red: Huseby, Hege Børrud & Cederholm, Pia
Titel: Museumsutstillinger: å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger
Upplaga: 2017
Förlag: Museumsforlaget
Kommentar: 371 sidor (läses i urval, ca 200 sidor)

Författare/red: Lozic, Vanja
Titel: Historieundervisningens utmaningar: historiedidaktik för 2000-talet
Upplaga: 2018. Andra utökade upplagan.
Förlag: Institutionen för Skolutveckling och ledarskap, Malmö universitet
Webbadress: https://doi.org/10.24834/9789171049285
Kommentar: 183 sidor

Författare: Nordbäck, Carola
Artikeltitel: Kulturarven, skolan och museerna: Bidrag till en kritisk kulturpedagogik
Tidskrift: 2018
År/Volym/nr/sidor: Artikel i antologi: Interkulturell religionsdidaktik: Utmaningar och möjligheter, utgiven av Studentlitteratur
Kommentar: Artikel, sid. 293-322

Författare/red: Wallerstedt, Cecilia, Berglund, Anna & Pramling, Niklas (red.)
Titel: Konstnärligt seende och vad barn kan lära på museum
Upplaga: 2017
Förlag: Göteborgs universitet och Nordiska akvarellmuseet
Webbadress: https://www.akvarellmuseet.org/sites/default/files/documents/konstnarligt_seende.pdf
Kommentar: 128 sidor