Historia GR (A), Museet som lärmiljö: didaktiska perspektiv, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Historia GR (A), Museet som lärmiljö: didaktiska perspektiv, 7,5 hp

History BA (A), The Museum as a Learning Environment: Didactic Perspectives, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI107G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Museet som lärmiljö: didaktiska perspektiv
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-11-01
 • Fastställd: 2020-05-12
 • Senast ändrad: 2020-05-12
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande historiedidaktiska och kultur¬pedagogiska kunskaper om museers publika verksamhet. I fokus är museernas pedagogiska arbete för barn och unga. Kursen syftar vidare till att främja deltagarnas förmåga att värdera och problematisera innehållet i utställningar. Kursen ska även bidra till att de studerande utvecklar kunskaper om samverkan mellan skola och museisektorn.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:
- beskriva vad som avses med historiedidaktik och kulturpedagogik,
- värdera och problematisera utställningar med utgångspunkt i historiedidaktiska och kulturpedagogiska frågeställningar,
- reflektera över skolans mål i relation till museernas verksamhet,
- peka på möjligheter och begränsningar i museernas pedagogiska verksamhet,
- uttrycka sig i tal och skrift på ett strukturerat och reflekterande sätt.

Innehåll

Kursen fokuserar på museers publika verksamhet för barn och unga. Den ges av ämnet historia och vänder sig till studenter i historia, museologi och pedagogik samt till yrkesverksamma pedagoger inom såväl skola som vid museer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursioner. Kursen har två obligatoriska fysiska sammankomster förlagda till museer i regionen. I samband med dess arrangeras också föreläsningar och seminarier. Övrig kommunikation sker via kursens lärplattform samt med webbinarieverktyg som Zoom och du förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt fungerande mikrofon och headset.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. I examinationen ingår även att genomföra och dokumentera utställningsanalyser.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI063G, Historia GR (A), Museet som lärmiljö: didaktiska perspektiv, 7,5 hp.

Kursen är en sk breddkurs. Kursen kan inräknas i en examen, men ger inte behörighet till nästa progressionsnivå i historia (Historia GR (B)).

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gosselin, Viviane & Livingstone, Phaedra (red.)
 • Titel: Museums and the past: constructing historical consciousness
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: UBC Press
 • Kommentar: 299 sidor
 • Författare/red: Huseby, Hege Børrud & Cederholm, Pia
 • Titel: Museumsutstillinger: å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Museumsforlaget
 • Kommentar: 371 sidor (läses i urval, ca 200 sidor)
 • Författare/red: Lozic, Vanja
 • Titel: Historieundervisningens utmaningar: historiedidaktik för 2000-talet
 • Upplaga: 2018. Andra utökade upplagan.
 • Förlag: Institutionen för Skolutveckling och ledarskap, Malmö universitet
 • Webbadress: https://doi.org/10.24834/9789171049285
 • Kommentar: 183 sidor
 • Författare: Nordbäck, Carola
 • Artikeltitel: Kulturarven, skolan och museerna: Bidrag till en kritisk kulturpedagogik
 • Tidskrift: Artikel i antologi: Interkulturell religionsdidaktik: Utmaningar och möjligheter, utgiven av Studentlitteratur
 • År/Volym/nr/sidor: 2018
 • Kommentar: Artikel, sid. 293-322
 • Författare/red: Wallerstedt, Cecilia, Berglund, Anna & Pramling, Niklas (red.)
 • Titel: Konstnärligt seende och vad barn kan lära på museum
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Göteborgs universitet och Nordiska akvarellmuseet
 • Webbadress: https://www.akvarellmuseet.org/sites/default/files/documents/konstnarligt_seende.pdf
 • Kommentar: 128 sidor

Sidan uppdaterades 2020-10-26