Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350, 7,5 hp

History BA (A), The Making of Sweden: The Middle Ages, c 1050-1350, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI071G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-01
 • Fastställd: 2020-05-12
 • Senast ändrad: 2020-05-12
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Under perioden ca 1050–1350 e.Kr. förvandlas samhället i grunden. Ett svenskt kungarike tar form och kungamakten växer sig starkare. Kyrkan etableras, både som en samhällelig maktfaktor och som en viktig del av människors liv. Ekonomin växer och städer grundas. Både eliter och vanligt folk blir en del av en ny samhällsordning som liknar den man finner i det övriga Europa. Kursen introducerar de avgörande samhällsförändringar som gjorde Sverige till ett bland andra europeiska kristna kungariken samt ger en introduktion till arbete med de medeltidskällor som belyser denna period.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
- ha översiktliga kunskaper om den politiska, religiösa, ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden ca 1050–1350.
- kunna påvisa samband mellan dessa fält och ordna viktiga historiska fakta i förklarande sekvenser.
- ha kännedom om olika typer av källor som används för att belysa denna period, samt kunskap om de källkritiska problem som arbetet med dessa källor medför.

Innehåll

Kursen sätter samhällsutvecklingen och framväxten av ett svenskt rike under tidig och hög medeltid i ett europeiskt perspektiv genom att kombinera kurslitteratur som fokuserar på Norden och internationell litteratur med komparativt tillvägagångssätt. Kursen lägger också stor vikt vid att introducera de medeltida källor som kan användas för att belysa denna period och fungerar därmed som en första introduktion till medeltidsstudier.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs som enskilt arbete. Gruppövningar och nätbaserade seminarier förekommer.

Examination

2101: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande hemtentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI056G, Historia GR (A), När Sverige blev till medeltid: ca 1050-1350, 7,5 hp

Detta är en s.k. breddkurs och ger därmed inte behörighet till Historia GR (B).

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bartlett, Robert
 • Titel: The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 950–1350
 • Upplaga: 1994
 • Förlag: Princeton University Press
 • Författare/red: Charpentier Ljungqvist, Fredrik
 • Titel: Den långa medeltiden: de nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Dialogos
 • Författare/red: Roos, Lena
 • Titel: Att studera medeltiden
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Studentlitteratur
Ytterligare fördjupningslitteratur om ca 150 sidor tillkommer. Mer information om detta ges av ansvarig lärare i samband med kursstart.

Sidan uppdaterades 2020-08-19